XV Niedziela Zwyk?a 12.07.2015 r.

1.      Dzisiaj taca na WSD. Ofiarodawcom sk?adamy serdeczne „Bóg zap?a?”.   Po Mszy ?w.   o godz. 11.00 odb?dzie si? zebranie Legionu Maryi cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej.    Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.  

2.      Jutro, 13 lipca   o godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

3.      W czwartek, 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel. W sanktuarium Maryjnym w Tomaszowie Lubelskim IX Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Szczegó?y na plakacie. W naszym ko?ciele o godz. 18.00 Msza ?w. dzi?kczynna za dar Szkaplerza ?w., a w przysz?? niedziel? o godz. 10. 30 odmawiane b?d? modlitwy do MB Szkaplerznej.

4.      W pi?tek, 17 lipca o godz. 9.00 zostanie odprawiona w naszym ko?ciele Msza ?w. dla wyje?d?aj?cych do Medjugorie. Pielgrzymów prosimy o przybycie pó? godziny wcze?niej oraz sprawdzenie wa?no?ci dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast wyje?d?aj?cy w sierpniu proszeni s? o dokonywanie wp?at do ko?ca lipca.

5.      W przysz?? niedziel?, 19 lipca po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia ?w. Krzysztofa, patrona kierowców i podró?nych. ?wi?to to przypada w sobot?,  25 lipca. Przy tej okazji mo?emy z?o?y? ofiar? na  ?rodki transportu dla polskich misjonarzy.

6.      Do  30 lipca przyjmujemy zapisy na XXXIII Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Szczegó?y dla zainteresowanych podajemy w kancelarii parafialnej.

7.      Mieszka?com ul. Targowej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osób. Nast?pne sprz?tanie w pi?tek.

8.      Ofiary na ko?ció?- bezim. z Hamerni, bezim. z ul. Le?nej, bezim. z Hamerni, bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z Lublina, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim., p. Marianna Matuszy?ska z ul. Ko?ciuszki,  bezim. z ul. Bi?gorajskiej, bezim. z ul. Bi?gorajskiej, bezim. z ul. Przemys?owej,  bezim. z Borowiny, bezim. z ul. Nowej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. Ko?ciuszki "Bóg zap?a?"

9.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Nasza Arka" i "Cuda i ?aski Bo?e".

10.  W dniu wczorajszym zosta?y zako?czone prace zwi?zane z malowaniem ko?cio?a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         wewn?trz. Pragniemy serdecznie podzi?kowa? za wykonan? prac? p. Rafa?owi Za?ko, p. Mieczys?awowi Za?ko i za pomoc p. Marianowi Teterycz. Zosta?y równie? wymienione reflektory na ledowe i do?wietlenie sklepienia ko?cio?a. Za te prace elektryczne dzi?kujemy firmie  p. Mieczys?awa Berdzika i jego pracownikom: p. Mieczys?awowi Za?ko i p. Bart?omiejowi Hadaczowi. Za dostaw? reflektorów ledowych dzi?kujemy p. Grzegorzowi Oleszczakowi. Za odnowienie figur Serca Pana Jezusa i Matki Bo?ej dzi?kujemy p. Adamowi Momotowi. Wiele elementów nale?a?o naprawi? i za te prace dzi?kujemy p. Marianowi Za?ko. Zosta?o równie? wykonane nowe oszklenie w drzwiach wej?ciowych, które wykona? p. Jerzy Hajduk za co sk?adamy mu gor?ce podzi?kowanie.  Dzi?kujemy równie? wielu innym osobom m.in. za od?wie?enie podestów i ?awek. Wyra?amy wdzi?czno?? rodzinie pa?stwa Mielniczków z Hamerni za oczyszczenie stacji drogi krzy?owej. P. ko?cielnemu dzi?kujemy za pomoc w pracach porz?dkowych. Obecnie trwaj? prace przy odnowieniu kropielnic pod wod? ?wi?con? ustawionych w kruchcie przy wej?ciu do ko?cio?a. W najbli?szym czasie planowane s? prace przy ko?ciele w Stanis?awowie, gdzie zostanie od?wie?one i pomalowane sklepienie ko?cio?a oraz zostanie pomalowany  gara? i wykonany na nim  nowy dach. Szczególne s?owa wdzi?czno?ci sk?adamy wszystkim ofiarodawcom, dzi?ki którym mo?liwe by?o wykonanie powy?szych prac. Wszystkie z?o?one ofiary na prace remontowe zosta?y wpisane do kartotek ofiarodawców.

11.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Marcin Roman, kaw. z Korsz, par. tamtejszej i Aneta Momot, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Mateusz Wójcik, kaw. z Bi?goraja, par. ?w. Jana Paw?a II i Justyna Aleksandra Kusiak, panna z Siedlisk, par. tutejszej - zapowied? I.

- Pawe? Jan Badowski, kaw. z Wy?mierzyc, par. tamtejszej i Sylwia Kowalczuk, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? I.