XVI Niedziela Zwyk?a - 19.07.2015 r.

1.      Dzisiaj po ka?dej Mszy ?w.,  z okazji rozpoczynaj?cego si? 16. Tygodnia ?w. Krzysztofa, patrona podró?nych, b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów. Przy tej okazji mo?emy wzi?? udzia? w Akcji ?w. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdyi z?o?y? ofiar? nazakup misyjnych ?rodków transportu. 

2.      Do 30 lipca przyjmujemy zapisy na XXXIII Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Podobnie jak w latach ubieg?ych prosimy naszych parafian o przyj?cie pielgrzymów na nocleg, 02 sierpnia br. /niedziela/  i zg?oszenie w zakrystii  o ilo?ci miejsc noclegowych. Wi?cej informacji na ten temat podamy w przysz?? niedziel?.

3.      W czwartek, 23 lipca, ?wi?to ?w. Brygidy - Patronki Europy.  

4.      W sobot?, 25 lipca, w wigili? odpustu ku czci ?w. Anny, na cmentarzu grzebalnym  o godz. 17.30 zostanie odprawione nabo?e?stwo ró?a?cowe, a o godz. 18.00 Msza ?w. za zmar?ych parafian (w razie deszczu w ko?ciele). Po Mszy ?w. odb?dzie si? czuwanie w ko?ciele od godz. 19.30 do 20.15. Prosimy o uporz?dkowanie grobów naszych zmar?ych i zachowanie czysto?ci na cmentarzu. Wieczorem o godz. 20.30  na placu przy ko?ciele parafialnym w ramach Roztocza?skiego Festiwalu Dobrych Filmów KRZ wyemituje film pt.Bezcenny darre?yser -  Michael O. Sajbel.G?ównym zadaniem festiwalu jest pokazanie, ?e powsta?o wiele dobrych filmów ukazuj?cych pi?kno ?wiata i cz?owieka, które demaskuj?c z?o, daj? nadziej?. Z tej racjido puszek b?dziemy mogli z?o?y? ofiar? na wsparcie KRZ.

5.      W przysz?? niedziel?, 26 lipca dzie? odpustu ku czci ?w. Anny, patronki naszej parafii. Msze ?w. odprawiane b?d? o godz.: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 – suma odpustowaz procesj? Eucharystyczn? i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 08.00.  Kazania w tych dniach b?dzie g?osi? ks. Kazimierz Ku?mierzz Lublina. Procesja Eucharystyczna jest wyrazem naszej wiary, st?d te? prosimy parafian o godne przygotowanie tej procesji. Prosimy panie w strojach ludowych, stra?aków w mundurach, grupy modlitewne oraz innych wiernych; zechciejmy wzi?? obrazy, chor?gwie i feretrony do procesji.  

6.      Mieszka?com ul. Targowej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5osób.  Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Zielonej.

7.      Ofiary na ko?ció? - bezim. z ul. Kamiennej, bezim., z Hamerni, p. Wiktoria Kolaszy?ska z Majdanu Nepr.,  p. Witold Grabijas z Majdanu Nepr., bezim. z Hamerni, bezim. z Kozaków, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. S?onecznej, bezim. z ul. Le?nej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ?ukowej, p. Boles?aw ?ago?ny z ul. Le?nej, "Bóg zap?a?".

8.      Pielgrzymi udaj?cy si? do Medugorje w dniach 17-26 sierpnia br. proszeni s? o przybycie na spotkanie organizacyjne w celu uzupe?nienia danych osobowych, które odb?dzie si? 21 lipca /wtorek/po wieczorowej Mszy ?w. przy Grocie Matki Bo?ej.

9.      Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

 

- Mateusz Wójcik, kaw. z Bi?goraja, par. ?w. Jana Paw?a II i Justyna Aleksandra Kusiak, panna z Siedlisk, par. tutejszej - zapowied? II.

- Pawe? Jan Badowski, kaw. z Wy?mierzyc, par. tamtejszej i Sylwia Kowalczuk, panna z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej - zapowied? II.

- Dominik Piotr Hopko, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Katarzyna Koman, panna z Warszawy, par. ?w. Karola Boromeusza - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony