XVII Niedziela Zwyk?a - 26.07.2015 r.

 

1.      Dzisiaj dzie? odpustu ku czci ?w. Anny, patronki naszej parafii. Msze ?w. odprawiane b?d? o godz.: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 – suma odpustowa z procesj? Eucharystyczn? i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 08.00.  Kazania  g?osi ks. Kazimierz Ku?mierz z Lublina. Sum? odpustow? odprawi ks. Wojciech Ha?ys z Monachium.

2.      Do czwartku, 30 lipca  przyjmujemy jeszcze zapisy na piesz? pielgrzymk? do Cz?stochowy.

3.      W sobot?, 01 sierpnia rozpoczyna si? miesi?c sierpie?- czas narodowych zwyci?stw pod sztandarem Maryi, a tak?e czas trze?wo?ci narodu polskiego. Zach?camy do podj?cia abstynencji. Jest to 1. sobota miesi?ca.  Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Adoracja eucharystyczna do godz. 21.00.

4.      W przysz?? niedziel?, 02 sierpnia z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lipcu. Tego dnia wyrusza XXXIII  Zamojska Pielgrzymka Piesza na Jasn? Gór?. Pielgrzymka wyrusza w III kolumnach: I – z Zamo?cia, II – z Tomaszowa Lubelskiego, III z Lubaczowa. Oko?o godz. 18.30 powitamy pielgrzymów w naszym ko?ciele. Nast?pnie pielgrzymi udadz? si? na kwatery, po czym ok. godz. 20.00 przyjd? na Apel Maryjny do ko?cio?a, na który zapraszamy tak?e parafian. W poniedzia?ek o godz. 7.00 Msza ?w. dla pielgrzymów, a nast?pnie odprowadzimy ich do granic miasta. Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o przyj?cie pielgrzymów na nocleg. W zakrystii prosimy zg?osi? gotowo?? przyj?cia, poda? adres i ilo?? osób. Jest to dla kwatermistrzów wielk? pomoc? w rozlokowaniu p?tników. Zechciejmy okaza? swoj? go?cinno?? wyra?on? w staropolskim przys?owiu: ”Go?? w dom, Bóg w dom”. W parafii Górecko Ko?cielne XX Festiwal Pie?ni Maryjnej. Organizatorzy zapraszaj?.

5.      Mieszka?com ul. Zielonej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5  osób.

6.      Pragniemy wyrazi? wdzi?czno?? za dekoracj? i bukiety do o?tarza. Dzi?kujemy za wykonanie nowych ?awek umieszczonych z ty?u ko?cio?a p. Markowi Kusiakowi z Potoka Senderek. Dzi?kujemy za renowacj? zabytkowych kropielnic pod wod? ?wi?con? (2szt.) p. Markowi Mirskiemu z Józefowa. Wyra?amy wdzi?czno?? za prace w ogrodzie p. Marianowi Pasierbiewiczowi z Józefowa. Dzi?kujemy równie?  za napraw? ubytków w schodach do ko?cio?a p. Janowi B?dziuchowi z Siedlisk. W ubieg?ym tygodniu  zosta?o wykonane nag?o?nienie zew. ko?cio?a, za które dzi?kujemy p. Tadeuszowi  Rawiakowi  z Górecka Starego. W najbli?szym czasie zechcemy wymieni? stare g?o?niki na nowe we wn?trzu ko?cio?a. Podzi?kowania kierujemy równie? Spó?dzielni Socjalnej Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Spo?ecznej za przywiezienie ?awek  na wczorajsz? wieczorow? projekcj? filmu.  W ubieg?ym tygodniu zosta?y zakupione do ko?cio?a nowy chodnik na uroczysto?ci ?lubne oraz dywan w kolorze czerwonym. Wszystkie prace w ko?ciele i nowe zakupy do ?wi?tyni zosta?y pokryte z ofiar parafian z?o?onych jako ofiary na ko?ció?. OFIARODAWCOM SK?ADAMY SERDECZNE  "BÓG ZAP?A?". Wszystkie ofiary na ten cel zosta?y wpisane do kartotek parafialnych.

7.      Ofiary  na ko?ció? - bezim. z  D?ugiego K?tu Wsi, p. Anna Korga z Siedlisk, p. Zofia Gancarz z Potoka Senderek,  bezim. z d?ugi K?t Osada, bezim. z Majdanu Nepryskiego, bezim. z Hamerni, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Samsonówki, "Bóg zap?a?"

8.      Policealna Szko?a Centrum Szkó? Akademickich Student prowadzi nabór do 30 wrze?nia do zaocznej szko?y dla Doros?ych. Szko?a zapewnia prac? w zawodzie opiekun medyczny w Polsce i w Niemczech oraz bezp?atne kursy j?zyka niemieckiego. Szczegó?y na plakacie.

9.      Zmar? ?.p. +Jan Cieplak z D?ugiego K?ta. Termin pogrzebu nieustalony. Wieczne odpoczywanie...

10.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Dominik Piotr Hopko, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Katarzyna Koman, panna z Warszawy, par. ?w. Karola Boromeusza - zapowied? II.

 - Kamil Szwed, kaw. z Hamerni i Marta El?bieta Pu?niak, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony