XXII Niedziela Zwyk?a - 30.08.2015 r.

XXII Niedziela Zwyk?a – 30.08.2015r.

1. We wtorek, 01 wrze?nia rozpocz?cie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 oraz 76 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej. Modlimy si? za poleg?ych w kampanii wrze?niowej i pomordowanych podczas wojny. W tym dniu przypada te? 32 rocznica ?wi?ce? biskupich bp Seniora Jana ?rutwy. Mdlmy si? za pierwszego Pasterza naszego lokalnego Ko?cio?a.

2. W tym tygodniu przypada 1. pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. Przypominamy uczniom klas 1. Gimnazjw o rozpocz?ciu spowiedzi i komunii 1. pi?tkowej w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00.

3. W niedziel?, 06 wrze?nia o godz. 12.00 rozpocznie si? Nowenna do M.B. Bolesnej, w tygodniu o godz. 17.30. Nowenn? poprowadzi Apostolstwo Dobrej ?mierci.

4. W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Od przysz?ej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 - Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

5. W przysz?? niedziel? o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolno - katechetycznego 2015/2016. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodzicw. Po?wi?cenie tornistrw dzieci klas I Szk? Podstawowych i spowied? ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego odb?dzie si? w tygodniu wychowania, ktry w tym roku przypadnie w dniach od 13 do 19 wrze?nia. Szczeg?y podamy w p?niejszym terminie.

6. W przysz?? niedziel? o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza ?w. przez przyjezdnych kap?anw w intencji ?.p. ks. kan. Stanis?awa Gliniaka z racji 1. rocznicy ?mierci.

7. Caritas Parafii organizuje wyjazd do sanktuarium w Radecznicy na uroczysto?ci zwi?zane z nadaniem sanktuarium ?w. Antoniego tytu?u Bazyliki Mniejszej. Wyjazd 06 wrze?nia o godz. 10.00. Koszt 20 z?. Ch?tnych prosimy o zapisywanie si? do dnia 02 wrze?nia br.

8. Caritas naszej parafii wyra?a wdzi?czno?? osobom, ktre zaanga?owa?y si? w oglnopolsk? akcj?: „Tornister pe?en u?miechw”. Dzi?kujemy rwnie? za wsparcie tej akcji przez Caritas Diecezji. Owocem tej inicjatywy jest 17 tornistrw + 1 500 z? z przeznaczeniem pomocy szkolnej rodzinom najbardziej potrzebuj?cym. Zostan? one przekazane dyrektorom Szk? Podstawowych z terenu naszej parafii.

9. Mieszka?cw ul. Przemys?owej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot? po Mszy ?w. o godz.9.30. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

10. Ofiary na ko?ci?: bezim. z Siedlisk, bezim. z Hamerni , bezim. z Samsonwki, bezim. z Hamerni, p. Krystyna Futyma z ul. Kamiennej , bezim. z ul. Grniczej "Bg zap?a?"

11. W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 11 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrt w sobot? w godz. popo?udniowych.

12. W dniach 26-27 wrze?nia 2015 r. odb?dzie si? XXXI Pielgrzymka Ma??e?stw i Rodzin na Jasn? Gr?. Jak co roku ma??onkowie odnowi? swoje przyrzeczenia ma??e?skie. Szczeg?y na plakacie.

13. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy KRZ, w roku ?w. Jana Paw?a II organizuje 9-dniow? pielgrzymk? dzi?kczynn? do W?och w dniach 10-18.10.2015r. W programie: Asy?, Rzym, Wenecja, Loretto, Lanciano i San Giovani Rotondo. Koszt 1790 z?/os + 50 euro. Informacje i zg?oszenia w Dziale Promocji i Reklamy KRZ pod nr tel. 84 639 97 97.

14. W ubieg?ym tygodniu na skutek suszy i wysokich temperatur awarii uleg?y organy w naszym ko?ciele. Obecnie trwa ich remont. Do podobnych sytuacji dosz?o w wielu ko?cio?ach naszej diecezji.

15. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Adrian Mazur, kaw. z Majdanu Sopockiego, par. tamtejszej i Joanna Szka?uba, panna z Hamerni, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony