XXIII Niedziela Zwyk?a - 06.09.2015 r.

XXIII Niedziela Zwyk?a – 06.09.2015r.

1. Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Od dzisiejszej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 - Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

2. Dzisiaj o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodzicw. Po?wi?cenie tornistrw dzieci klas I Szk? Podstawowych. Spowied? ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego odb?dzie si? w tygodniu wychowania.

3. Dzisiaj, po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

4. Dzisiaj w Radecznicy o godz. 12.00 odb?d? si? uroczysto?ci zwi?zane z podniesieniem przez papie?a Franciszka Sanktuarium ?w. Antoniego do godno?ci Bazyliki Mniejszej.

5. W dniu jutrzejszym, 07 wrze?nia przypada 1. rocznica ?mierci ?.p. ks. kan. Stanis?awa Gliniaka. Z tej racji o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w int. ?.p. ks. Stanis?awa. Pragniemy przypomnie? te?, ?e w tym miesi?cu sprawowana jest Msza ?w. Gregoria?ska o godz. 7.00 rano.

6. We wtorek, 08 wrze?nia ?wi?to Narodzenia NMP, MB Siewnej. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo ziarna siewnego i nasion.

7. W czwartek, 10 wrze?nia po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie dla ministrantw i lektorw oraz zapisy ch?tnych kandydatw na ministrantw.

8. W pi?tek, 11 wrze?nia po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie dla m?odzie?y w sali parafialnej. Na spotkanie zapraszamy m?odzie?, ktra w tym roku uczestniczy?a w Exodusie M?odych oraz m?odzie?, ktra chcia?aby uczestniczy? w spotkaniach oazowych.

9. W sobot?, 12 wrze?nia Diecezjalny Dzie? Liturgicznej S?u?by O?tarza w Krasnobrodzie. Wyjazd ministrantw z naszej parafii pod opiek? ks. Marcina o godz. 9.00

10. W przysz?? niedziel?, 13 wrze?nia ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Prosimy o odnowienie i przyozdobienie krzy?y przydro?nych. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska. Taca na WSD. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawcw oraz V Tydzie? Wychowania. Program tygodnia wychowania podamy w przysz?? niedziel?, a ju? dzisiaj jest on wywieszony na tablicy og?oszeniowej.

11. W przysz?? niedziel? w Krasnobrodzie Diecezjalne ?wi?to Plonw. Rozpocz?cie o godz. 10.30 zbirk? delegacji z wie?cami przy Kaplicy Objawie? na Wodzie, o godz. 12.00 Msza ?w. - przewodniczy bp pomocniczy Mariusz Leszczy?ski. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

12. Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Jzefowie zapraszaj? na imprez? plenerow? "Wykopki 2015" , ktra odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 13 wrze?nia przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 14.00. W programie m.in. wyst?py artystyczne, uczniw i kapeli: "Rzemyki" z Jzefowa, "TakaPaka" z Parczewa i z Krasnobrodu. Ponadto atrakcje kulinarne. Szczeg?y b?d? zamieszczone na tablicy og?oszeniowej. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

13. Ofiary na ko?ci?: bezim. z Majdanu Nepryskiego , bezim. z ul. Bi?gorajskiej, bezim. z Siedlisk, bezim. z D?ugiego K?ta, bezim. z Grnik, bezim. z Siedlisk, bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z D?ugiego K?ta Wsi, Serdeczne „Bg zap?a?”.

14. Mieszka?com ul. Przemys?owej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Le?nej.

15. Jeszcze tylko dzisiaj przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 11 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrt w sobot? w godz. popo?udniowych. Koszt 80 z?.

16. W ubieg?ym tygodniu zako?czyli?my prace przy tapicerce sedilli na prezbiterium i kilku ?awek na ko?cu ko?cio?a. Trwaj? prace remontowe organw. W tym tygodniu zechcemy wymieni? wszystkie g?o?niki w ko?ciele na nowe i zamontowa? dodatkowy wzmacniacz do nag?o?nienia g?o?nikw zewn?trznych.

17. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- - Adrian Mazur, kaw. z Majdanu Sopockiego, par. tamtejszej i Joanna Szka?uba, panna z Hamerni, par. tutejszej - zapowied? II.

-- B?a?ej Nowicki, kaw. z Rynu, par. Niepokalanego Pocz?cia NMP i Olga Naklicka, panna z Siedlisk, par, tutejszej - zapowied? I.