XXIV Niedziela Zwyk?a - 13.09.2015 r.

XXIV Niedziela Zwyk?a – 13.09.2015.

1. Dzisiaj taca na WSD. W imieniu ks. Rektora i alumnw sk?adamy serdeczne „Bg zap?a?” za ofiary z?o?one na ten cel. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawcw oraz V Tydzie? Wychowania. Program Tygodnia Wychowania: /odczyta?.../, wywieszony jest rwnie? w gablocie ko?cio?a. Dzisiaj w Krasnobrodzie Diecezjalne ?wi?to Plonw - do?ynki. Rozpocz?cie o godz. 10.30 zbirk? delegacji z wie?cami przy Kaplicy Objawie? na Wodzie, o godz. 12.00 Msza ?w. - przewodniczy bp pomocniczy Mariusz Leszczy?ski. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

2. Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

3. Jutro ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Niech b?dzie to dzie? szczeglnego podkre?lenia, ?e Krzy? w naszym ?yciu zajmuje nadal szczeglne miejsce. Otoczmy trosk? rwnie? przydro?ne krzy?e.

4. We wtorek, 15 wrze?nia wspomnienie MB Bolesnej, ?wi?to Patronalne Apostolstwa Dobrej ?mierci. Z tej racji w naszym ko?ciele o godz. 17.00 - adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, o godz. 18.00 Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. Po Mszy ?w. spotkanie w sali parafialnej.

5. W pi?tek, 18 wrze?nia dzie? patronalny dzieci i m?odzie?y z okazji ?wi?ta ?w. Stanis?awa Kostki.

6. W przysz?? niedziel?, 20 wrze?nia zbirka ofiar do puszki na Katolickie Radio Zamo??. Jest to rwnie? 49.?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Nasz? modlitw? obejmujemy pracownikw mediw, zw?aszcza katolickich.

7. Ofiary na ko?ci?: - bezim. z Lublina, bezim. z ul. ?rdlanej "Bg zap?a?".

8. Mieszka?com z ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby.

9. Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Jzefowie zapraszaj? dzisiaj na imprez? plenerow? "Wykopki 2015" przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 14.00. W programie m.in. wyst?py artystyczne, uczniw i kapeli: "Rzemyki" z Jzefowa, "TakaPaka" z Parczewa i z Krasnobrodu. Ponadto atrakcje kulinarne. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

10. W ubieg?ym tygodniu zako?czone zosta?y prace przy remoncie organw ko?cielnych, ktre na skutek suszy i wysokich temperatur w miesi?cu sierpniu uleg?y zniszczeniu. Prace trwa?y 3 tygodnie. Zosta?y rwnie? zako?czone prace przy nowym nag?o?nieniu ko?cio?a. Zosta?y zainstalowane dwa wzmacniacze oraz g?o?niki na zew. ko?cio?a i nowe g?o?niki wew. ko?cio?a.

11. W zwi?zku z jubileuszem 25-lecia, Caritas Polska organizuje oglnopolsk? akcj? "Kromka Chleba Caritas", ktrej centralnym elementem b?d? eventy w kilku miastach Polski. W Zamo?ciu rozpocznie si? na Rynku Wielkim w sobot?, 19 wrze?nia o godz. 12.00. Wydarzenie u?wietni? liczne atrakcje oraz wyst?py grup sportowych i zespo?w artystycznych z terenu diecezji. Planowane zako?czenie o godz. 18.30.

12. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- B?a?ej Nowicki, kaw. z Rynu, par. Niepokalanego Pocz?cia NMP i Olga Naklicka, panna z Siedlisk, par, tutejszej - zapowied? II.

- Piotr Gontarz, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Monika Dzia?a, panna z ?uszczacza, par. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony