XXV Niedziela Zwyk?a - 20.09.2015 r.

XXV Niedziela Zwyk?a - 20.09.2015r.

1. Dzisiaj 49 ?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Nasz? modlitw? obejmujemy pracownikw mediw, zw?aszcza katolickich, a ofiarami do puszki wspieramy Katolickie Radio Zamo??. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. W dniu wczorajszym zako?czy? si? Tydzie? Wychowania. Dzi?kujemy rodzicom, wychowawcom, dzieciom i m?odzie?y, ktrzy przy??czyli si? aktywnie i wzi?li udzia? w proponowanych nabo?e?stwach.

3. W pi?tek, 25 wrze?nia o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a z homili? i b?ogos?awie?stwem Naj?wi?tszym Sakramentem. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej, a tak?e wypisane na kartkach intencje.

4. W przysz?? niedziel?, 27 wrze?nia w naszej parafii b?dziemy go?cili zesp? "Accord" z Tarnopola na Ukrainie. Swoim ?piewem u?wietni? liturgi? a po Mszach ?w. b?dziemy mogli naby? p?yty z ich nagraniem. Tak?e w przysz?? niedziel? odb?dzie si? zbirka do puszek na fundusz Bilet dla Brata.

5. Mieszka?com z ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.

By?y 3 osoby.

6. Ofiara na ko?ci?- bezim. z Hamerni, bezim. z Lublina, bezim. z ul. Nowej, bezim. z D?ugiego K?ta Osady, ofiara od pielgrzymw do Cz?stochowy z Legionem Maryi, "Bg zap?a?"

7. NZOZ NASZE ZDROWIE w JZEFOWIEzaprasza swoich pacjentw na profilaktyczne bezp?atne badaniemorfologii krwi. Dzi?ki wykonanemu badaniu mo?liwe jest wczesnewykrycie takich chorb jak anemia czy bia?aczka. Krew b?dzie pobierana w przychodni 22wrze?nia 2015 (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00.Ka?de badanie zostanie ocenione a ich wyniki przekazane przezPa?stwa lekarza rodzinnego.W ramach akcji b?dzie si? mo?na rwnie? dowiedzie? o mo?liwo?cizostania dawc? komrek macierzystych szpiku. Ka?dy dawca dziel?csi? tym, czego ma pod dostatkiem mo?e uratowa? ?ycie innej osoby.

8. Modlitwa.

ZAPOWIEDZI PRZED?LUBNE

- Piotr Gontarz, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Monika Dzia?a, panna z ?uszczacza, par. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie - zapowied? II.

- ?ukasz Dro?dziel, kaw. z Jzefowa, par. tut. i Edyta Nieckarz, panna z Moszczanicy, parafia Trjcy ?wi?tej w Starym Dzikowie – zapowied? I

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony