XXVI Niedziela Zwyk?a - 27.09.2015 r.

XXVI Niedziela Zwyk?a – 27.09.2015r.

1. Dzisiaj w naszej parafii go?cimy zesp? "Accord" z Tarnopola na Ukrainie. Zesp? u?wietnia liturgi? na ka?dej Mszy ?w., a przed Msz? ?w. wykonuje 4, 5 utworw religijnych i ludowych. Po Mszy ?w. mo?emy z?o?y? ofiar? i zakupi? now? p?yt? CD z ich repertuaru. Pragniemy poinformowa?, ?e ze z?o?onych ofiar pieni??nych zesp? wspomaga ?o?nierzy poszkodowanych i rannych w wojnie na wschodzie Ukrainy. Rwnie? dzisiaj po Mszach ?w. zbirka ofiar do puszek na fundusz "Bilet dla Brata".

2. Trwa nowenna do ?w. Siostry Faustyny. Jest ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas p? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a dzi? p? godz. przed sum?.

3. We wtorek, 29 wrze?nia ?wi?to ?w. Archanio?w Micha?a, Gabriela i Rafa?a.

4. W czwartek, 01 pa?dziernika rozpoczyna si? miesi?c r?a?cowy. Nabo?e?stwa r?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Od 01 pa?dziernika Msza ?w. wieczorna w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo r?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane specjalne nagrody. Tych, ktrzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania r?a?ca w rodzinach lub indywidualnie.

5. W tym tygodniu 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? po Mszy ?w. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 nabo?e?stwo uwielbienia.

6. W sobot?, 03 pa?dziernika I Diecezjalny Kongres R?a?cowy w Krasnobrodzie. W programie m.in. o godz. 10.00 wsplny r?aniec, o godz. 12.00 Msza ?w. pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa prof. Jana ?rutwy, a nast?pnie referaty. W niedziel?, 04 pa?dziernika - odpust Matki Bo?ej R?a?cowej. O godz. 12.00 Msza ?w. i procesja r?a?cowa do Kaplicy Matki Bo?ej na wodzie. Organizatorzy zapraszaj? cz?onkw R? R?a?cowych oraz wszystkich zaanga?owanych w r?ne inicjatywy zwi?zane z modlitw? r?a?cow?, a tak?e czcicieli Matki Bo?ej. Szczeg?y na plakacie.

7. W przysz?? niedziel?, 04 pa?dziernika z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja r?a?cowa wok? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?cw: 1. Jzefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonwki, 4. ul. Batalionw Ch?opskich. W przysz?? niedziel? rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Zbirka ofiar do puszek na Caritas.

8. Mieszka?com ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb.

9. Ofiary na ko?ci?: bezim. z Potok - Senderki, bezim. z D?ugiego K?ta, bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z ul. 29 Marca, bezim. z ul. Bi?gorajskiej, "Bg zap?a?".

10. Zmar?a ?.p. Irena Mielniczek z ul. 29 Marca. Pogrzeb we wtorek, 29 wrze?nia o godz. 15.00 - wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

11. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- ?ukasz Dro?dziel, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Edyta Nieckarz, panna z Moszczanicy, par. Trjcy ?wi?tej w Starym Dzikowie - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony