XXVII Niedziela Zwyk?a - 04.10.2015 r.

XXVII Niedziela Zwyk?a – 04.10.2015r.

1. Dzisiaj w Rzymie rozpoczyna si? Synod Biskupw na temat rodziny , pod has?em: "Powo?anie i misja rodziny w Ko?ciele i w ?wiecie wsp?czesnym". Z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja r?a?cowa wok? ko?cio?a. Z tej racji nie b?dzie dzisiaj nabo?e?stwa r?a?cowego po Mszy ?w. wieczorowej. Dzisiaj rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Zbirka ofiar do puszek na Caritas.

2. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3. Jutro, 05 pa?dziernika przypada wspomnienie ?w. Siostry Faustyny Kowalskiej – Aposto?ki Mi?osierdzia. Z racji posiadanych relikwii i patronatem nad naszym Caritas przez siostr? Faustyn? o godz. 16.30 cz?onkowie Caritas zapraszaj? na modlitw? do Bo?ego Mi?osierdzia.

4. W ?rod?, 07 pa?dziernika o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

5. W pi?tek, 09 pa?dziernika o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Pielgrzymw na Jasn? Gr? z Legionu Maryi.

6. W przysz?? niedziel?, 11 pa?dziernika – XV Dzie? Papieski upami?tniaj?cy Pontyfikat ?w. Jana Paw?a II. Zbirka ofiar do puszek na Fundusz Stypendialny "Dzie?o Nowego Tysi?clecia". O godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Legionu Maryi z racji 23 rocznicy powstania, po Mszy ?w. spotkanie w sali parafialnej.

5. Trwa miesi?c pa?dziernik, czas szczeglnej modlitwy r?a?cowej. Przypominamy, ?e za odmwienie R?a?ca (5 tajemnic) zyskuje si? odpust zupe?ny, ilekro? r?aniec odmawia si? w ko?ciele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, w spo?eczno?ci zakonnej czy innej wsplnocie zebranej dla realizacji wznios?ych celw.

6. Mieszka?com ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osb.

7. Ofiary na k-?: K?R z Siedlisk, bezim. z M.N., bezim. z M.N., bezim. z ul. Kamiennej "Bg zap?a?"

8. W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e". Zach?camy rwnie? do lektury katolickiego tygodnika "Niedziela", w ktrym znajdziemy m.in. ciekawe artyku?y o rozpoczynaj?cym si? Synodzie Biskupw na temat rodziny, artyku? dotycz?cy ?w. siostry Faustyny- "Sekretarka Pana Jezusa", art. o r?a?cu "W r?a?cowym ogrodzie", a w edycji Zamojsko - Lubaczowskiej m.in. sprawozdanie z do?ynek diecezjalnych w Krasnobrodzie.

9. W ubieg?ym tygodniu zosta?y wykonane ci?cia piel?gnacyjne drzewostanu przy ogrodzeniu ko?cio?a od strony ulicy Bartoszewskiego. Prace wykona?a firma "KAMAL" z Garwolina. W tym miejscu pragniemy serdecznie podzi?kowa? Sp?dzielni Socjalnej Centrum Turystyki Roztocza p. Jana Borowicza za pomoc w wywzce ?ci?tych konarw. Zosta?y rwnie? odnowione lichtarze na ?wiece, ktre umieszczone s? w ko?ciele na bocznych o?tarzach pe?ni?c funkcj? ozdobn?. Renowacj? lichtarzy wykona? p. Aleksander ?azorczyk z Jzefowa, ktremu sk?adamy serdeczne podzi?kowanie.

10. Zmar?a ?.p. Stanis?awa Brytan z D?ugiego K?ta. Pogrzeb jutro, 05 pa?dziernika o godz. 14.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony