XXIX Niedziela Zwyk?a - 18.10.2015 r.

XXIX Niedziela Zwyk?a – 18.10.2015r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzie? Misyjny. Przez ca?y ten czas b?dziemy wspiera? swoj? modlitw? i ofiar? ludzi, ktrzy daleko od nas g?osz? narodom poga?skim Chrystusa. Szczeglnie pami?tajmy o polskich misjonarzach. Taca dzisiejsza na potrzeby misyjne.

2. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.- po?wi?cenie i wr?czenie dzieciom r?a?cw.

3. Dzisiajo godz. 12.00 w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych. O godz. 17.00 Msza ?w. w intencji Pracownikw S?u?by Zdrowia z tutejszej Przychodni i nabo?e?stwo r?a?cowe w intencji lekarzy, piel?gniarek i pracownikw s?u?by zdrowia. Po wieczornej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Zapraszamy nowych cz?onkw na spotkanie.

4. W czwartek, 22 pa?dziernika liturgiczne wspomnienie ?w. Jana Paw?a II. Z inicjatywy Legionu Maryi naszej parafii odb?dzie si? w tym dniu ca?odzienna modlitwa r?a?cowa przed Naj?w. Sakramentem w intencji Ojczyzny, na ktr? zapraszamy wszystkich mieszka?cw naszej parafii. Proponujemy harmonogram modlitwy wg nast?puj?cego porz?dku: /odczyta?.../. Informacje na ten temat znajduj? sie na tablicy og?oszeniowej.

5. W pi?tek, 23 pa?dziernika o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej. Nabo?e?stwo r?a?cowe w tym dniu zostanie odprawione p? godz. przed Msz? ?w. czyli o godz. 16.30 !

6. W sobot?, 24 pa?dziernika o godz. 10.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

7. Za tydzie? zmiana czasu z letniego na zimowy.

8. W tym tygodniu roznoszone b?d? kartki wypominkowe do naszych rodzin z wydrukowan? dat? na kartce i na kopercie. Prosimy zapami?ta? dat? kartki wypominkowej i w tym dniu zapraszamy do ko?cio?a na modlitw? za zmar?ych z rodziny. Je?li komu? odpowiada inny termin modlitwy wypominkowej nale?y napisa? w?a?ciw? dla siebie dat? na kartce i na kopercie i skre?li? wyznaczon?. Na bocznych o?tarzach b?d? wy?o?one dodatkowe kartki wypominkowe.

9. Mieszka?com ul. ?rdlanej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb.

10. .Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mateusz Dawid Koniec, kaw. z ?danwka, par. ?w. Stanis?awa w ?danowie i Kinga Ewa Chodoba, panna z Jzefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony