XXX Niedziela Zwyk?a - 25.10.2015 r.

XXX Niedziela Zwyk?a – 25.10.2015r.

1. Dzi? w ko?cio?ach, ktrych data po?wi?cenia nie jest znana, wyra?amy Bogu wdzi?czno?? za ten Dom modlitwy oraz za ludzi, ktrzy go wybudowali. Nasz ko?ci? parafialny zbudowany w latach 1883-86 zosta? konsekrowany 20 sierpnia 1951 r. przez biskupa Piotra Ka?w?. Ko?ci? w Stanis?awowie zbudowany w latach 1983-93 po?wi?cony zosta? 09 maja 1993r. przez biskupa Jana ?rutw?. Modlitw? wyra?ajmy zatem wdzi?czno?? budowniczym, fundatorom oraz obecnym dobroczy?com, ktrzy ofiar? i prac? upi?kszaj? nasze ko?cio?y.

2. Dzisiaj Wolontariusze Caritas Parafii rozprowadzaj? znicze i wi?zanki nagrobne na placu przyko?cielnym. W okresie Wszystkich ?wi?tych powy?sza akcja b?dzie prowadzona przy cmentarzu. Pozyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Zach?camy parafian i go?ci do wsparcia powy?szej inicjatywy.

3. W naszej parafii funkcjonuje Wsplnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego Galilea. Jedna z form dzia?alno?ci Wsplnoty skierowana jest do m??czyzn, jest to Przymierze M??czyzn "Bracia Zmartwychwstania". Spotkania odbywaj? si? raz w miesi?cu, najbli?sze dzisiaj godz. 19.00. Dla zainteresowanych szczeg?y u ks. Marcina.

4. Na zlecenie Instytutu Statystyki Ko?cio?a Katolickiego odbywa si? w dniu dzisiejszym liczenie wiernych.

5. W pi?tek, 30 pa?dziernika odb?dzie si? zbirka sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. Przed bram? ko?cio?a w Jzefowie od ?rody zostanie wydzielone miejsce na sk?adowanie sprz?tu, a w Stanis?awowie prosimy o takie sk?adowanie przed p?otem ko?cio?a. Sprz?t zostanie odebrany w pi?tek o godz. 10.30. W Stanis?awowie o godz. 10.45. Projekt jest obliczony na odzyskanie ?rodkw lub surowca i przeznaczenie go na pomoc misjonarzom w krajach trzeciego ?wiata oraz na inne projekty humanitarne. Po Mszach ?w. mo?emy pobra? ulotk? na ten temat.

6. W pi?tek o godz. 19.30 odb?dzie si? w naszym ko?ciele dekanalne spotkanie m?odzie?y. Zapraszamy m?odzie? z naszej parafii.

7. W sobot?, 31 pa?dziernika o godz. 10.00 spotkanie m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

8. W przysz?? niedziel?, 01 listopada Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych, czyli tych, ktrzy ciesz? si? ogl?daniem Boga w jego krlestwie. Msze ?w. b?d? odprawiane o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 nabo?e?stwo w ko?ciele i przej?cie w procesji na cmentarz, gdzie b?dziemy si? modli? za zmar?ych. Wspomnimy tak?e tych, ktrzy w ostatnim roku odeszli od

nas. Nie b?dzie Mszy ?w. wieczorowej. O godz. 17.00 na cmentarzu r?aniec za

zmar?ych. Zach?camy do zyskiwania odpustw zupe?nych w

intencji zmar?ych w dniach od 1 do 8 listopada. Warunki: nawiedzenie cmentarza

grzebalnego i ko?cio?a, stan ?aski u?wi?caj?cej, odmwienie „Ojcze nasz” i

„Wierz?”, komunia ?w. oraz modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego. 01 i 02 listopada b?dziemy go?cili alumnw z naszej parafii, ktrzy b?d? zbierali ofiary do puszek na WSD. Jest to nasza pomoc zimowa na utrzymanie WSD.

9. W poniedzia?ek, 02 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych- Dzie? Zaduszny. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 17.00. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. za zmar?ych polecanych w tegorocznych wypominkach. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 przej?cie w procesji na cmentarz i modlitwy za zmar?ych.

10. 01 listopada radni naszej parafii oraz wolontariusze przeprowadz? kwest? na cmentarzu grzebalnym na renowacj? nagrobkw zabytkowych. Kwestuj?cy pobiera? b?d? identyfikatory oraz puszki ze stoiska Caritas, ktre ustawione b?dzie przy bramie cmentarza grzebalnego. Kwesta b?dzie trwa?a w godz. od 08.30 do 17.30.

11. W listopadzie po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany r?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe. W Stanis?awowie wypominki b?d? odprawiane w soboty listopada o godz. 9.00.

12. Mieszka?com ul. ?rdlanej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?a 1 osoba.

13. W zakrystii s? do nabycia kalendarze na 2016r. - ?cienne KRZ w cenie 5 z? i ksi??kowe Rolnikw w cenie 24 z?.

14. Modlitwa w intencji Ojczyzny w dniu wyborw.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony