XXXII Niedziela Zwyk?a - 08.11.2015 r.

XXXII Niedziela Zwyk?a –08.11.2015r.

1. Dzisiaj VII DZIE? SOLIDARNO?CI Z KO?CIO?EM PRZE?LADOWANYM - SYRIA. Dzi?ki ofiarom sk?adanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie mo?e nie?? skuteczn? pomoc chrze?cijanom w Syrii i wszystkim tym, ktrzy cierpi? g?d, choroby, ktrzy zostali pozbawieni swoich domw czy te? w r?ny sposb s? prze?ladowani. Wysy?aj?c SMS o tre?ci RATUJE na numer 72405 wspieramy potrzebuj?cych chrze?cijan w Syrii.

2. Dzisiaj po sumie odb?dzie si? zebranie Legionu Maryi - cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej, a po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3. Jutro przypada ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej, „Matki i G?owy wszystkich ko?cio?w Miasta i ?wiata”. Modlimy si? za Ojca ?w. Franciszka.

4. W ?rod?, 11 listopada Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. W naszej parafii o godz. 9.30 Msza ?w. w intencji Ojczyzny po??czona z udzieleniem sakramentu bierzmowania m?odzie?y. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp Ordynariusz Marian Rojek. Po Mszy ?w. przemarsz delegacji, m?odzie?y bierzmowanej i z?o?enie wie?cw przy pomniku na Rynku, a nast?pnie akademia okoliczno?ciowa w sali Kameralnej MOK przygotowana przez uczniw Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim. W tym dniu, tak wa?nym dla Polakw nie zapomnijmy wywiesi? bia?o-czerwonej flagi na naszych domach.

5. Spowied? ?w. dla m?odzie?y bierzmowanej, ?wiadkw bierzmowania i rodzin we wtorek, 10 listopada w godz. od 13.30 do 15.00.

6. W czwartek, 12 listopada o godz. 17.00 Msza ?w. w intencji zmar?ych cz?onkw Rycerstwa Niepokalanej z naszej parafii.

7. W sobot?, w Stanis?awowie Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

8. W przysz?? niedziel?, 15 listopada taca na budownictwo ko?cielne. Go?ciem w naszej parafii b?dzie ks. Jaros?awa K?dra z parafii ?wi?tej Bo?ej Opatrzno?ci z Zamo?cia, ktry b?dzie g?osi? homili? i zbiera? ofiary na budow? ko?cio?a w Zamo?ciu.

9. W ubieg?ym tygodniu 01 listopada zosta?a przeprowadzona kwesta na naszym cmentarzu grzebalnym na renowacje nagrobkw zabytkowych. Wyra?amy wdzi?czno?? osobom, ktre zaanga?owa?y si? w powy?sz? akcj?. Dzi?kujemy zatem cz?onkom Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii, wolontariuszom, nauczycielom i pracownikom ze Szko?y Podstawowej im. Mieczys?awa Romanowskiego w Jzefowie i Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim. Ofiarodawcom za z?o?one ofiary sk?adamy serdeczne podzi?kowania. Pragniemy poinformowa?, ?e w bie??cym roku zosta?y poddane renowacji dwa nagrobki na naszym cmentarzu grzebalnym. Nagrobek po?wi?cony bohaterom Powstania Styczniowego z Mieczys?awem Romanowskim, poet?, patronem SP w Jzefowie, ktrego koszt renowacji zosta? pokryty przez Urz?d Miasta i Gminy Jzefw, za co sk?adamy serdeczne podzi?kowanie w?adzom samorz?dowym Jzefowa. Dzi?ki temu mogli?my wykona? renowacj? drugiego nagrobka z wizerunkiem ?w. ?ukasza. Jest to nagrobek ?ukasza Terleckiego, zmar?ego w 1848r., ucznia Szk? Szczebrzeskich. Prace renowacyjne obu nagrobkw zosta?y wykonane przez Zak?ad Kamieniarski p. Jana Pastuszka z Jzefowa.

10. Mieszka?cw z ul. Armii Krajowej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a we wtorek, 10 listopada w godz. przedpo?udniowych. W dniu wczorajszym z ul. ?rdlanej nie by?o nikogo.

11. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe Rolnikw w cenie 24 z? i kalendarze ?cienne KRZ i Maryjne w cenie 5 z?.

12. Ofiary na ko?ci? - bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Hamerni "Bg zap?a?".

13. Samorz?dowy Zesp? Szk? w Jzefowie zaprasza na II Tramp Niepodleg?o?ci w czwartek, 12 listopada. Start o godz. 8.30 sprzed budynku Samorz?dowego Zespo?u Szk? w Jzefowie. Szczeg?y na plakacie na tablicy og?oszeniowej.

14. W dniu wczorajszym w wypadku samochodowym ponis? ?mier? ?.p. Bartek Grzyb z Jzefowa. Termin pogrzebu nieustalony. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony