I Niedziela Adwentu - 29.11.2015 r.

I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2015r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent- czas, ktry przygotuje nas do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Rozpoczyna si? Nowy Rok Duszpasterski, ktremu towarzyszy? b?dzie my?l przewodnia: ”Nowe ?ycie w Chrystusie”. Od dzisiaj rozpoczynamy obchody jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski, ktrego znakiem staje si? ?wieca Jubileuszowa umieszczona w naszym ko?ciele przy o?tarzu. We wszystkie niedziele Adwentu, w ?rody i soboty przed Roratami oraz w czasie rekolekcji adwentowych o godz. 6.30 b?d? ?piewane Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu NMP. Dzisiaj na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone op?atki wigilijne. Po tej Mszy ?w. w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie z Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn?. Po zako?czonym spotkaniu Radni pobior? op?atki, ktre b?d? dostarczane do domw naszych parafian. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 w ko?ciele odb?dzie si? spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do sakramentu 1. komunii ?w. i ich rodzicw. Od dzisiaj odprawiana jest o godz. 16.40 Nowenna przed uroczysto?ci? Niepokalanego Pocz?cia NMP.

2. Od przysz?ej niedzieli b?dziemy mogli nabywa? ?wiec? Caritas – Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Koszt ?wiecy – 5 z?, a ka?da z?otwka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii.

3. W tym tygodniu przypada 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

4. W pi?tek, 04 grudnia we wspomnienie ?w. Barbary, patronki grnikw o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. dzi?kczynno - b?agalna w intencji grnikw z prywatnych kamienio?omw w Jzefowie, o ktr? prosz?: Ryszard Kude?ka, Marian Futyma, Henryk Dro?dziel, Marian Dro?dziel, Jzef Ostasz, Kazimierz Za?ko, Jerzy ?uczka, Jaros?aw Kowalczuk o Bo?e b?ogos?awie?stwo i potrzebne ?aski.

5. Przypominamy dzieciom i rodzicom, ?e w niedziel?, 06 grudnia, we wspomnienie liturgiczne ?w. Miko?aja przyb?dzie do nas ?w. Miko?aj. Powitamy go o godz. 15.00 w naszym ko?ciele. Rodzicw prosimy o pomoc w przygotowaniu prezentw ?w. Miko?ajowi.

6. W przysz?? niedziel?, 06 grudnia, rozpocz?cie rekolekcji adwentowych. /odczyta? program/. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej parafii. Jest to rwnie? 1. niedziela miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu listopadzie. Zbirka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie”.

7. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Potoka-Senderek, bezim. z ul. Romanowskiego, „Bg zap?a?”.

8. Dzi?kujemy mieszka?com ul. S?onecznej za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 2 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Cichej.

9. Dzi?kujemy kwiaciarni p. Gromkw za wykonanie wie?ca adwentowego.

10. Wsplnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea" zaprasza na domowe spotkania modlitewne, ktre odbywaj? si? raz w tygodniu. Informacji udziela ks. Tomasz. O Wsplnocie mo?na dowiedzie? si? wi?cej korzystaj?c ze strony internetowej www.krasnobrod-galilea.pl

11. W sobot?, 05 grudnia w Peru odb?dzie si? beatyfikacja dwch misjonarzy franciszka?skich - o.Zbigniewa Strza?kowskiego i o.Micha?a Tomaszka. Ponie?li oni ?mier? m?cze?sk? z r?k terrorystw z Komunistycznej Partii Peru "?wietlisty Szlak" dnia 09 sierpnia 1991r. w peruwia?skiej miejscowo?ci Pariacoto w Andach. O.Zbigniew i O.Micha? b?d? pierwszymi polskimi misjonarzami - m?czennikami, ktrzy zostan? wyniesieni na o?tarze. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

12. Modlitwa w int. rekolekcji adwentowych.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mateusz Guzorczuk, kaw. z Majdanu Nowego, par. Ap. Piotra i Paw?a w Majdanie Starym i Magdalena Pa?dziurek, panna z Jzefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony