II Niedziela po Narodzeniu Pa?skim - 03.01.2016 r.

II Niedziela po Narodzeniu Pa?skim - 03.01.2016r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali Parafialnej.

2. W ?rod?, 06 stycznia przypada Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego-Trzech Krli . Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie kredy i kadzid?a. Taca na Krajowy Fundusz Misyjny. O godz. 14.30 w sali kameralnej MOK w Jzefowie odb?dzie si? Noworoczne Spotkanie zespo?w pracuj?cych przy MOK w Jzefowie. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu b?d? kol?dowa? na terenie Jzefowa ministranci z naszej parafii oraz nauczyciele ze Szko?y Podstawowej w Jzefowie.

3. W przysz?? niedziel?, 10 stycznia ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Ko?czy si? okres Narodzenia Pa?skiego, ale ?piew kol?d i choinki zachowujemy tradycyjnie do dnia 02 lutego, Matki Bo?ej Gromnicznej. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe dla Cz?onkw Legionu Maryi, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej ?mierci w sali parafialnej. Zapraszamy sympatykw.

4. Mieszka?com ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb.

5. Ofiary na ko?ci? - bezim. z ul. Sosnowej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Samsonwki, "Bg zap?a?".

6. Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

-poniedzia?ek, 04 stycznia - od godz. 8.30 - D?ugi K?t - Osada i Dom Pomocy Spo?ecznej

- od godz. 15.30 -ul. Pop?awskiego

- wtorek , 05 stycznia- od godz. 08.30 – Szopowe, Potok - Senderki, Le?niczwka

- od godz. 15.30 - ul. Grnicza

- czwartek, 07 stycznia – od godz. 8.30 –ul. 29 Marca

od godz. 15.30 – ul. Armii Krajowej i ul. ?rdlana

- pi?tek, 08 stycznia - od godz. 8.30 – Stanis?aww

od godz. 15.30 - ul. Nowa

- sobota, 09 stycznia - od godz. 8.30 - ul. Ko?ciuszki /z obu stron/

7. Sk?adamy serdeczne „ Bg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy z:

- Hamerni

-Majdanu Nepryskiego - Klin

-Majdanu Nepryskiego - Choiny

- Grnik Nowych i Starych

- blokw przy ul. Ko?ciuszki

- ul. Kamiennej, ul. Ogrodowej i ul. Pogodnej

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele i wpisywane s? do kartoteki parafialnej.

10. Zmarli: ?.p. + Jzef Kurzyna z ul. Batalionw Ch?opskich. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.30 bezpo?rednio w ko?ciele, o godz. 14.00 r?aniec. ?.p.+ Janina Biadun z Adamowa k. Siedlec. Pogrzeb 05 stycznia /wtorek/, godz. 13.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony