XXXII Niedziela Zwyk?a - 06.11.2016 r.

XXXII Niedziela Zwyk?a –06.11.2016r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu pa?dzierniku.

2. W ?rod?, 09 listopada przypada ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej, „Matki i G?owy wszystkich ko?cio?w Miasta i ?wiata”. Modlimy si? za Ojca ?w. Franciszka.

3. W czwartek, 10 listopada o godz. 16.30 rozpocznie si? Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyj?cia JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRLA I PANA. Do przysz?ej niedzieli w??cznie przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? do Krakowa ?agiewnik na powy?sz? uroczysto??. Wyjazd o godz. 5.00 z placu przyko?cielnego. Zapisy w zakrystii - koszt 80 z?.

4. W pi?tek, 11 listopada Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji Ojczyzny. Po Mszy ?w. przemarsz delegacji i z?o?enie wie?cw przy pomniku na Rynku, a nast?pnie akademia okoliczno?ciowa w sali Kameralnej MOK przygotowana przez uczniw z Gimnazjum w Majdanie Nepryskim. W tym dniu, tak wa?nym dla Polakw nie zapomnijmy wywiesi? bia?o-czerwonej flagi na naszych domach.

5. W sobot?, w Stanis?awowie Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

6. W przysz?? niedziel?, 13 listopada VIII DZIE? SOLIDARNO?CI Z KO?CIO?EM PRZE?LADOWANYM. Puszka na "Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie".

7. W ubieg?ym tygodniu zosta?a przeprowadzona kwesta na naszym cmentarzu grzebalnym na renowacje nagrobkw zabytkowych. Wyra?amy wdzi?czno?? osobom, ktre zaanga?owa?y si? w powy?sz? akcj?. Dzi?kujemy zatem cz?onkom Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii, wolontariuszom, nauczycielom i pracownikom ze Szko?y Podstawowej im. Mieczys?awa Romanowskiego w Jzefowie i Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim. Ofiarodawcom za z?o?one ofiary sk?adamy serdeczne podzi?kowania. Dzi?kujemy rwnie? miejscowej Policji za zabezpieczenie trasy procesji 01 i 02 listopada.

8. Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osb.

9. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe Rolnikw i kalendarze ?cienne KRZ i Maryjne.

10. Ofiary na ko?ci? - bezim. z ul. Romanowskiego, K?R ze Stanis?awowa, "Bg zap?a?".

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony