I Niedziela Adwentu - 27.11.2016 r.

I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2016r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent- czas, ktry przygotuje nas do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Rozpoczyna si? Nowy Rok Duszpasterski, ktremu towarzyszy? b?dzie my?l przewodnia: ”Id?cie i g?o?cie”. We wszystkie niedziele Adwentu, w ?rody i soboty przed Roratami oraz w czasie rekolekcji adwentowych o godz. 6.30 b?d? ?piewane Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu NMP. Dzisiaj na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone op?atki wigilijne. Po tej Mszy ?w. w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie z Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn?. Po zako?czonym spotkaniu Radni pobior? op?atki, ktre b?d? dostarczane do domw naszych parafian. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Taca na WSD.

2. Od dzisiaj mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas – Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom-na stoliku z pras?. Koszt ?wiecy – 5 z?, a ka?da z?otwka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii.

3. Od wtorku, 29 listopada odprawiana b?dzie Nowenna przed uroczysto?ci? Niepokalanego Pocz?cia NMP.

4. We czwartek, 01 grudnia o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. dla ma??onkw, ktrzy prze?ywaj? Z?ote Gody - 50 lat po?ycia ma??e?skiego.

5. W tym tygodniu przypada 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

6. W przysz?? niedziel?, 04 grudnia 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu listopadzie.

7. W przysz?? niedziel? dzie? Modlitw w intencji Ko?cio?a na Wschodzie. Zbirka ofiar do puszek na "Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie". O godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. dzi?kczynno - b?agalna w intencji grnikw z kamienio?omw z racji wspomnienia ?w. Barbary, patronki grnikw.

8. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Bi?gorajskiej , bezim. z D?ugiego K?ta - Osady , bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z Potoka - Senderek, „Bg zap?a?”.

9. Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby.

10. W zakrystii s? do nabycia Kalendarze Maryjne w cenie 5 z?, kalendarze ksi??kowe Rolnikw w cenie 26 z?. Zach?camy rwnie? do nabycia i lektury tygodnika katolickiego "Niedziela". Z bocznych o?tarzy mo?emy pobra? po?wi?cone Cudowne Medaliki.

11. Dzi?kujemy kwiaciarni p. Gromkw za wykonanie wie?ca adwentowego.

12. Dzi?kujemy parafianom, ktrzy w ubieg?ym tygodniu, we czwartek pomagali grabi? li?cie na placu przyko?cielnym. Wyra?amy wdzi?czno?? p. Adamowi Naklickiemu z Borowiny i p. Janowi Borowiczowi z Hamerni oraz innym osobom za pomoc w wywo?eniu li?ci. Dzi?kujemy rwnie? Sp?dzielniom socjalnym za w?czenie si? do pomocy przy grabieniu li?ci.

13. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii b?d? po przysz?ej niedzieli w dniach od 6 do 8 grudnia, poprowadzi je ks. Stanis?aw Swrka pracuj?cy obecnie na Ukrainie. Program rekolekcji podamy w przysz?? niedziel?.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony