II Niedziela Adwentu - 04.12.2016 r.

II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2016r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca, po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu listopadzie. Zbirka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie”.

2. We wtorek, 06 grudnia, rozpocz?cie rekolekcji adwentowych. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej parafii.

3. We czwartek, 08 grudnia Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia. Dzie? odpustu w naszej parafii, spowied? ?w. i zako?czenie rekolekcji adwentowych. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji cz?onkw Rycerstwa Niepokalanej i ich rodzin. Od godz. 12.00 do 13.00 b?dzie obchodzona Godzina ?aski dla ca?ego ?wiata.

4. Przypominamy dzieciom i rodzicom, ?e we wtorek, 06 grudnia, we wspomnienie liturgiczne ?w. Miko?aja przyb?dzie do nas ?w. Miko?aj. Powitamy go o godz. 16.00 w naszym ko?ciele. Rodzicw prosimy o pomoc w przygotowaniu prezentw ?w. Miko?ajowi.

5. Caritas Parafii informuje, ?e w dniach 09 i 10 grudnia /pi?tek, sobota/ nasi wolontariusze wraz z wolontariuszami Szkolnych K? Caritas b?d? zbiera? ?ywno?? w sklepach w Jzefowie - Delikatesach i Groszku. Tym samym przy??cz? si? do oglnopolskiej akcji "Tak pomagam" polegaj?cej na zbirce ?ywno?ci. Prosimy parafian o czynne w??czenie si? do akcji. Zebrana ?ywno?? b?dzie przekazana dla osb potrzebuj?cych z naszej parafii.

6. W sobot?, 10 grudnia odb?dzie si? zbirka zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. Przed bram? ko?cio?a w Jzefowie zostanie wydzielone miejsce na sk?adowanie sprz?tu. Odbir sprz?tu w sobot? o godz. 12.00.

7. W przysz?? niedziel?, 11 grudnia rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw o ?ycie chrze?cija?skie rodzin. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? w ko?ciele spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i ich rodzicw.

8. Mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Niech na naszym stole wigilijnym nie zabraknie tej ?wiecy. ?wieca Caritas jest dost?pna na stoliku za ?awkami, a w zakrystii Kalendarze Maryjne.

9. Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw Majdan Nepryski.

10. W odpowiedzi na liczne pro?by parafian dotycz?ce ogrzewania ko?cio?a pragniemy poinformowa?, ?e w ubieg?? niedziel? na spotkaniu Rady Duszpastersko-Ekonomicznej podj?to decyzj? dotycz?c? projektu ogrzewania ?awek. W spotkaniu uczestniczy? przedstawiciel firmy p. Maciej Tylek z Krakowa, ktry przedstawi? ofert? ogrzewania ?awek foli? grzejn? umieszczon? w pode?cie ?awek. Obecni na spotkaniu cz?onkowie Rady Duszpastersko - Ekonomicznej zaaprobowali powy?szy projekt. Prace by?yby wykonane jeszcze w tym miesi?cu przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Ponadto ustalono, ?e w jedn? niedziel? w miesi?cu b?dzie zbierana taca na op?aty za ogrzewanie ko?cio?a. Podobn? decyzj? podj?li panowie radni z ko?cio?a w Stanis?awowie. Tam te? zosta?yby wykonane prace zwi?zane z ogrzewaniem ?awek. Ofiary na ogrzewanie ?awek mogliby?my z?o?y? przy okazji roznoszenia op?atkw przez radnych i wolontariuszy. Ofiary zostan? wpisane do kartoteki parafialnej. Za przychylne podej?cie do tego projektu, dzi?ki ktremu b?dzie cieplej w ko?ciele w okresie zimowym sk?adamy serdeczne podzi?kowanie.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Pawe? Micha? Wielgan, kaw. z Siedlisk i Izabela Szka?uba, panna z Samsonwki, oboje parafii tutejszej - zapowied? I.

- Mariusz Pawe? Kulas z Pasiek, par. ?w. Jzefa w Tomaszowie Lubelskim i Ma?gorzata Kulas z d. Kusiak ze Stanis?awowa, par. tutejszej, oboje cywilnie zwi?zani - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony