III Niedziela Adwentu - 11.12.2016 r.

III NIEDZIELA ADWENTU – 11.12.2016r.

1. Dzi? obchodzimy Niedziel? Rado?ci "Gaudete", bo Pan jest blisko. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw o ?ycie chrze?cija?skie rodzin. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 zebranie Legionu Maryi - cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka. O godz. 18.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn imieniem Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania. Bli?sze informacje u ks. Marcina.

2. W dniu dzisiejszym Wolontariusze Caritas Parafii oraz Szkolnych K? rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne na placu przyko?cielnym. Wszystkie prace zosta?y przekazane przez Miejsk? Bibliotek?, ktra zorganizowa?a konkurs bo?onarodzeniowy. Pani dyrektor El?biecie Jamroz wraz z pracownikami, uczniom i rodzicom, nauczycielom oraz uczestnikom Warsztatw Terapii Zaj?ciowej z opiekunami sk?adamy gor?ce podzi?kowania. Pozyskane ?rodki, b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

3. W pi?tek, 16 grudnia rozpoczynamy Nowenn? do Dzieci?tka Jezus, ktra b?dzie odprawiana codziennie o godz. 16.45.

4. W przysz?? niedziel?, 18 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. M?odzie? oazowa z naszej parafii po ka?dej Mszy ?w. b?dzie rozprowadza?a sianko na st? wigilijny. Z?o?one ofiary za sianko b?d? przeznaczone na rekolekcje wakacyjne dla m?odzie?y Ruchu ?wiat?o-?ycie z naszej parafii.

5. W zakrystii przyjmujemy zapisy chorych, ktrych odwiedzimy w domach przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Termin odwiedzin podamy w przysz?? niedziel?.

6. Podobnie jak w latach ubieg?ych w Wigili? Bo?ego Narodzenia, 24 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszek ustawionych na dwch bocznych o?tarzach. Niech pami?? o zmar?ych w tym dniu b?dzie naszym ?wi?tecznym darem.

7. Pragniemy wyrazi? podzi?kowanie nauczycielom i dyrekcjom szk? z terenu naszej parafii za pomoc w dopilnowaniu dzieci i m?odzie?y podczas adwentowych spotka? katechetycznych z Ojcem Rekolekcjonist? przygotowuj?cych do ?wi?t Narodzenia Pa?skiego. Dzi?kujemy rwnie? w?adzom samorz?dowym za organizacj? przewozw autokarowych w tych dniach.

8. Ofiary na ogrzewanie ?awek z?o?one w zakrystii: bezim. z ul. Targowej, Janina i Henryk Kluczkowscy z ul. Grniczej, El?bieta i Jzef Hopko z ul. Grniczej, bezim. z Majdanu Nepryskiego, "Bg zap?a?". Pragniemy jednocze?nie wyrazi? wdzi?czno?? i podzi?kowanie rodzinom i parafianom, ktrzy ju? z?o?yli ofiary na ogrzewanie ?awek radnym i wolontariuszom podczas otrzymywania op?atkw. Te ofiary zosta?y ju? wpisane do kartotek, a podczas kol?dy kap?ani osobi?cie podzi?kuj? w imieniu wsplnoty parafialnej. Prace przy instalacji folii grzewczych rozpoczn? si? ju? jutro. Jak by?o wspominane w poprzedni? niedziel? prace wykona firma p. Macieja Tylka z Krakowa.

9. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Zwracamy si? z pro?b?, aby w tym tygodniu posprz?ta? ko?ci? jutro /poniedzia?ek/, zamiast w sobot?, w zwi?zku z pracami zwi?zanymi z ogrzewaniem ?awek.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Pawe? Micha? Wielgan, kaw. z Siedlisk i Izabela Szka?uba, panna z Samsonwki, oboje parafii tutejszej - zapowied? II.

- Mariusz Pawe? Kulas z Pasiek, par. ?w. Jzefa w Tomaszowie Lubelskim i Ma?gorzata Kulas z d. Kusiak ze Stanis?awowa, par. tutejszej, oboje cywilnie zwi?zani - zapowied? II.

- Piotr Gaj, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Marta Oro?, panna z Lublina, par. ?w. Jana Ewangelisty - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony