IV Niedziela Adwentu - 18.12.2016 r.

IV NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2016r.

1. Dzisiaj IV Niedziela Adwentu. Nowenna do Dzieci?tka Jezus o godz. 16.45. Dzisiaj Wolontariusze Caritas Parafii rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne, natomiast m?odzie? oazowa rozprowadza sianko na st? wigilijny.

2. W pi?tek, 23 grudnia odwiedziny chorych od godz. 8.30.

3. W sobot?, 24 grudnia wigilia Narodzenia Pa?skiego. O godz. 7.00 Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych, ktrych pragniemy poleci? podczas tej Mszy ?w. prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszki, ktre s? ustawione na bocznych o?tarzach. Po po?udniu nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. Pasterka o p?nocy, 20 minut przed Pasterk? nowenna do Bo?ego Narodzenia. W Stanis?awowie Pasterka rwnie? o p?nocy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony ?ycia.

4. W niedziel?, 25 grudnia obchodzimy Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego. Porz?dek Mszy ?w.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

5. W poniedzia?ek, 26 grudnia ?wi?to ?w. Szczepana, pierwszego m?czennika Ko?cio?a. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Taca na kap?a?ski fundusz zdrowotny. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie owsa.

6. Dzi?kujemy mieszka?com Majdanu Nepryskiego za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Prosimy o pomoc w sprz?taniu we czwartek, 22 grudnia.

7. Zach?camy do nabycia katolickiego tygodnika „Niedziela”, w ktrym znajdziemy wiele ciekawych artyku?w oraz Obrz?d Wieczerzy Wigilijnej w Rodzinie.

8. Caritas Parafii wyra?a gor?c? wdzi?czno?? Parafianom za ofiarowan? ?ywno?? podczas akcji "Tak, pomagam", ktra odby?a si? 09 i 10 grudnia br. Dzi?kujemy wolontariuszom za aktywn? pomoc przy zbieraniu i dzieleniu zebranych produktw. Podczas akcji zebrano 401,5 kg ?ywno?ci. Podarowana ?ywno?? trafi?a dla potrzebuj?cych rodzin z naszej parafii.

9. Ofiary na ogrzewanie ?awek z?o?one w zakrystii: bezim. z Hamerni, p.Maria Gmyz z Majdanu Nepryskiego, bezim. z Tartak-Siedliska, p. Lucyna Potocka z ul. Kamiennej, S?awomir Potocki z ul. Kamiennej, bezim. z Osiedla D?ugi K?t, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. Ko?ciuszki, p. Zofia Wszo?a z Majdanu Nepryskiego, p. Barbara Bojarska z ul. Grniczej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. Ko?ciuszki, "Bg zap?a?".

10. Dzi?kujemy parafianom, ktrzy z?o?yli ofiary na ogrzewanie ?awek radnym i wolontariuszom podczas otrzymywania op?atkw. Sk?adane ofiary zosta?y ju? wpisane do kartotek. Wczoraj zako?czono instalacj? folii grzewczych, jutro b?d? trwa?y jeszcze prace wyko?czeniowe przy ?awkach i tym samym zostanie zako?czona powy?sza inwestycja. Dzi?kujemy firmie "Grzejniki szklane" p. Macieja Tylka z Krakowa za niezwykle sprawn? i starannie wykonan? prac?. W najbli?szym czasie podobne prace b?d? wykonywane w ko?ciele w Stanis?awowie. Jednocze?nie podj?li?my prace renowacyjne przy przywrceniu do u?yteczno?ci starego konfesjona?u znajduj?cego si? pod ambon?. Ten wiekowy, ale pi?kny konfesjona? b?dzie nam s?u?y? w sakramencie pokuty i pojednania.

11. Dzisiaj w ko?ciele o godz. 14.00 pogrzeb ?p. Leokadii Kolasi?skiej z ul. Ko?ciuszki. Wieczne odpoczywanie...

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Piotr Gaj, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Marta Oro?, panna z Lublina, par. ?w. Jana Ewangelisty - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony