Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego - 25.12.2016 r.

UROCZYSTO?? NARODZENIA PA?SKIEGO – 25.12.2016r.

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczysto?? Narodzenia Pa?skiego. Porz?dek Mszy ?w.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

2. ?yczenia ?wi?teczne nades?ali:

- Pasterze naszej diecezji

- Parlamentarzy?ci

- Starostwo w Bi?goraju

- Burmistrz Jzefowa i W?adze Samorz?dowe

- Placwki O?wiatowe i Instytucje oraz Zak?ady Pracy i Przedsi?biorstwa z terenu naszej parafii

- NZOZ "Nasze Zdrowie" w Jzefowie

- O?rodki Pomocy Spo?ecznej w Jzefowie i z terenu parafii

- Stowarzyszenia, Pensjonaty i Zak?ady Piel?gnacyjno-Opieku?cze z terenu naszej parafii

- Kap?ani, Misjonarze, Siostry i Bracia Zakonni i inni

- Parafianie zamieszkali poza parafi? i miejscowi

3. Dzi?kujemy za pomoc w dekorowaniu ko?cio?a: p. ko?cielnemu i p. Aleksandrowi ?azorczykowi, Cz?onkom Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka z ksi??mi: ks. Tomaszem i ks. Marcinem, kwiaciarni P. Gromkw. Nadle?nictwu Jzefw jeste?my wdzi?czni za ?wierki ofiarowane do ko?cio?a i p. Piotrowi Kuli za transport. Dzi?kujemy rwnie? p. Januszowi Nie?ciorowi za ?wierki z w?asnej plantacji.

4. Jutro, 26 grudnia przypada ?wi?to ?w. Szczepana. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie owsa. Taca na Kap?a?ski Fundusz Zdrowotny.

5. We wtorek, 27 grudnia wspomnienia ?w. Jana Ewangelisty. Msze ?w. o godz. 9.30 i 17.00. Na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awieni i udzielanie wina. B?dziemy mogli te? przynie?? i po?wi?ci? wino w ko?ciele.

6. W najbli?szy pi?tek, 30 grudnia ?wi?to ?wi?tej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy my?l? i modlitw? nasze rodziny, cz?sto borykaj?ce si? z r?nymi trudno?ciami. Msze ?w. o godz. 7.00 i 17.00.

7. W sobot?, 31 grudnia zako?czenie Roku Pa?skiego 2016. Msza ?w. i Nabo?e?stwo dzi?kczynno-b?agalne o godz. 17.00.

8. W niedziel?, 1 stycznia, Nowy Rok Pa?ski 2017, Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi, Matki Odkupiciela, g?wnej Patronki naszej Diecezji.

9. Ofiary na ogrzewanie ?awek z?o?one z zakrystii: bezim. z ul. Kamiennej, p. Zofia i Jzef Berdzik z Grnik, p. Halina i Henryk z ul. ?rdlanej, p. Jan Szyma?ski z Grnik, p. Ma?gorzata Lipian z Hamerni, bezim. z Siedlisk, bezim. z Hamerni, p. Janina i Tadeusz Pasierbiewicz z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, "Bg zap?a?".

10. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 8 osb. Nast?pne sprz?tanie w sobot?, 31 grudnia.

11. Pragniemy wyrazi? wdzi?czno?? Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej, a tak?e wolontariuszom za pomoc w rozprowadzeniu op?atkw do naszych domw. Dzi?kujemy te? parafianom za z?o?one przy tej okazji ofiary na ko?ci?, ktre s? przeznaczone na ogrzewanie ?awek w ko?ciele.

12. Ministranci z naszej parafii b?d? kol?dowa? na terenie Jzefowa w dniu jutrzejszym oraz w Uroczysto?? Trzech Krli, 06 stycznia 2017r.

13. Dzieci z Ko?a Misyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim b?d? kol?dowa? jutro w Majdanie Nepryskim, we wtorek - w Siedliskach, w ?rod? w Samsonwce. Zebrane ofiary b?d? przekazane dla misjonarza pochodz?cego z naszej diecezji.

14. Rozpoczynamy wizyt? duszpastersk?. Pragniemy przypomnie?, ?e wizyta duszpasterska nazywana te? kol?d? ma na celu spotkanie duszpasterza z rodzin?, wspln? modlitw? w intencji rodziny po??czon? z b?ogos?awie?stwem domu.

15. Planowana wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

- we wtorek, 27 grudnia od godz. 11.00 – Hamernia.

- w ?rod?, 28 grudnia od godz. 8.30 - Samsonwka

od godz. 15.30 - ul. Nowa

- czwartek, 29 grudnia od godz. 8.30 - Borowina

od godz. 15.30 - ul. S?oneczna

- pi?tek, 30 grudnia od godz. 8.30 - Majdan Nepryski /od Klina/

- sobota, 31 grudnia od godz. 8.30 - Majdan Nepryski /od choin/

Niech dzisiejsza zaduma nad Betlejem i tym, co si? tam wydarzy?o, sk?oni nas do refleksji nad w?asnym ?yciem. Niech ?wi?ta Bo?ego Narodzenia up?yn? na prawdziwym poszukiwaniu Boga, jak to czynili pasterze. Niech nasza rado?? znajdzie wyraz we wzajemnej ?yczliwo?ci. Radujmy si? wi?c, gdy? S?owo cia?em si? sta?o i zamieszka?o w?rd nas. Naszym drogim Parafianom i mi?ym Go?ciom ?yczymy Bo?ego pokoju, mi?o?ci i rado?ci.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony