?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi - 01.01.2017 r.

?WI?TEJ BO?EJ RODZICIELKI MARYI, MATKI ODKUPICIELA

01.01.2016r.

1. Dzisiaj Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela – G?wnej Patronki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokj i 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu.

2. W pi?tek, 06 stycznia Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego - Trzech Krli. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie kredy i kadzid?a. Taca na Krajowy Fundusz Misyjny. Jest to jednocze?nie 1. pi?tek miesi?ca. Z racji uroczysto?ci Objawienia Pa?skiego nie b?dzie odwiedzin chorych, a m?odzie? obchodz?ca 1.pi?tki miesi?ca powinna skorzysta? z sakramentu spowiedzi i przyst?pi? do komunii ?w. Tego dnia dzieci z Ko?a Misyjnego w Majdanie Nepryskim b?d? kol?dowa? w Samsonwce, natomiast ministranci w Jzefowie. W MOK w Jzefowie o godz. 14.30 odb?dzie si? Koncert Kol?d, w ktrym wyst?pi? zespo?y pracuj?ce przy MOK w Jzefowie, Kapela Rzemyki oraz zesp? Ale Cantare. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie op?atkowe Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3. W sobot?, 07 stycznia 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00, adoracja eucharystyczna do godz. 20.00.

4. W przysz?? niedziel?, 08 stycznia ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Ko?czy si? okres Narodzenia Pa?skiego. ?piew kol?d i choinki zachowujemy tradycyjnie do 02 lutego.

5. Przez ca?y miesi?c stycze? i luty Msze ?w. w dni powszednie b?d? odprawiane tylko rano o godz. 7.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie w tych miesi?cach po Mszy ?w. porannej.

6. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

7. Ofiara na ko?ci? - p. Tadeusz Brzozowski z ul. S?onecznej, "Bg zap?a?".

8. Planowana wizyta duszpasterska:

- jutro, w poniedzia?ek, 02 stycznia - od godz. 08.30 – Grniki Nowe

- od godz. 15.30 - ul. Bi?gorajska/ z obu stron/ iul. Zielona

- we wtorek, 03 stycznia - od godz. 8.30 - D?ugi K?t Wie?

- od godz. 15.30 - ul. Pop?awskiego /z obu stron/

- w ?rod?, 04 stycznia - od godz. 8.30 - Szopowe, Potok-Senderki, GrnikStare

- od godz. 15.30 -ul. Cicha i ul. Romanowskiego

- we czwartek, 05 stycznia - od godz. 8.30 - ul. 29 Marca

- od godz. 15.30 - ul. Sosnowa i ul. BatalionwCh?opskich

- w pi?tek, 06 stycznia - - od godz. 15.30 - Bloki przy ul. Ko?ciuszki

- w sobot?, 07 stycznia - od godz. 8.30 - ul. Kamienna, ul. Ogrodowa iPogodna

6. Sk?adamy serdeczne "Bg zap?a?" naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy z:

- Hamerni

- Samsonwki

- ul. Nowej

- Borowiny

- ul. S?onecznej

- Majdanu Nepryskiego - Klin

- Majdanu Nepryskiego - Choiny

7. ?yczenia noworoczne: Nowy Rok niech b?dzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierze?. Niech dobry Bg udziela swojego b?ogos?awie?stwa wszystkim parafianom oraz go?ciom a Matka Naj?wi?tsza, patronka naszej parafii oraz ?wi?ci patronowie: ?w. Anna, ?w. Jzef, ?w. Faustyna wypraszaj? wiele ?ask i zdrowia naka?dy dzie?.

8. Zmar? ?.p. +Zbys?aw S?awek z Lublina . Pogrzeb w ?rod?, 04 stycznia o godz. 13.30 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony