II Niedziela Zwyk?a - 15.01.2017 r.

II Niedziela Zwyk?a – 15.01.2017r.

1. Dzi? Dzie? Migranta i Uchod?cy. Po sumie spotkanie op?atkowe cz?onkw Legionu Maryi, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej ?mierci. Po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. We wtorek, 17 stycznia przypada XX Dzie? Judaizmu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

3. W ?rod?, 18 stycznia rozpoczyna si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan i potrwa do 25 stycznia.

4. We czwartek, 19 stycznia dzie? imienin ks. bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

5. W sobot?, 21 stycznia obchodzimy Dzie? Babci, a w niedziel? Dzie? Dziadka.

6. Ofiara na ko?ci? - K?ko ?ywego R?a?ca ze Stanis?awowa "Bg zap?a?".

7. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Nast?pne sprz?tanie w sobot? za dwa tygodnie.

8. Wsplnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea" zaprasza osoby, ktre pragn? pog??bi? swoj? relacj? z Bogiem na spotkania Domu Zmartwychwstania w ka?d? ?rod? o godz. 18.30. Szczeg?y u ks. Tomasza.

9. Policealna Szko?a Centrum Szk? Akademickich "Student" w Zamo?ciu prowadzi nabr do 31 marca do zaocznej szko?y dla Doros?ych. Szko?a zapewnia prac? w zawodzie Opiekun medyczny w Polsce i w Niemczech oraz bezp?atne kursy j?zyka niemieckiego. Szczeg?owe informacje na plakacie.

10. Zapraszamy na kurs ma??e?ski "Elkana i Anna" do Krasnobrodu - O?rodek Hubal w dniach 10 - 12 lutego br. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

Sk?adamy serdeczne "Bg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy z:

- ul. Grniczej

- Siedlisk-Tartaku

- ul. Targowej

- ul. Przemys?owej

- Stanis?awowa

- ul. przy Rynku

- Osady D?ugi K?t

- ul. Armii Krajowej

- ul. ?rdlanej

- ul. Le?nej

- ul. Ko?ciuszki

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

11. Zako?czyli?my wizyt? duszpastersk? w naszej parafii. Dzi?kujemy naszym parafianom za ?yczliwe przyjmowanie nas w swoich domach.

W zwi?zku z zako?czon? wizyt? duszpastersk? w przysz?? niedziel? zostanie z?o?one sprawozdanie administracyjne za rok 2016.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony