IV Niedziela Zwyk?a - 29.01.2017 r.

IV Niedziela Zwyk?a – 29.01.2017 r.

1. Dzisiaj obchodzimy Dzie? Chorych na Tr?d. Po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. We czwartek, 2 lutego ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego - Matki Bo?ej Gromnicznej. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo gromnic. Jest to Dzie? ?ycia Konsekrowanego. Zbirka ofiar do puszek dla Sistr Klauzurowych. Tego dnia minie 11. rocznica sakry biskupiej Pasterza Diecezji bpa Mariana Rojka.

3. W tym tygodniu 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00.

4. W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu styczniu. Z racji wspomnienia ?w. Agaty na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo chleba, soli i wody.

5. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby. Nast?pne sprz?tanie za dwa tygodnie.

6. Organizatorzy XII edycji Stanis?awowskich spotka? z kol?d? zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w niezwyk?ej regionalnej uczcie kulturalnej. Mi?dzypowiatowy konkurs odb?dzie si? we wtorek, 31 stycznia o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanis?awowie.

7. Zamojskie "Amazonki" wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Chorych zapraszaj? osoby leczone i po leczeniu onkologicznym na Msz? ?w. 4 lutego/sobota/ o godz. 10.00 w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu.

8. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Caritas.

9. Zmar?a ?p. +Stanis?awa Podolak ze Stanis?awowa. Pogrzeb we wtorek, 31 stycznia o godz. 12.00 bezpo?rednio w ko?ciele. ?p. + Adam Tracz z ul. 29 Marca. Pogrzeb we wtorek o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony