VIII Niedziela Zwyk?a - 26.02.2017 r.

VIII Niedziela Zwyk?a – 26.02.2017r.

 

1.      Dzisiaj ostatnia niedziela karnawa?u. Rozpoczyna si? 50 Tydzie? Trze?wo?ci Narodu. Duszpasterstwo Trze?wo?ci naszej diecezji zaprasza wiernych do w??czenia si? w „Duchow? pomoc osobom uzale?nionym od alkoholu”. Jest to dzie?o modlitewne, w intencji Panu Bogu wiadomych osób, które zmagaj? si? z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Blankiety s? wy?o?one na stoliku z pras?.  Zach?camy do abstynencji i do modlitwy o trze?wo??, za uzale?nionych oraz ich rodziny. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 01 marca rozpoczyna si? nowy miesi?c. Msze ?w. w dni powszednie b?d? odprawiane o godz. 7.00 i 17.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie po Mszach ?w. zarówno rano, jak i wieczorem.

3.      W najbli?sz? ?rod? przypada Popielec i tym samym rozpocznie si? Wielki Post. Msze ?w. w tym dniu o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.   Na ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie i posypanie g?ów popio?em. W ?rod? popielcow? obowi?zuje post ?cis?y polegaj?cy na wstrzemi??liwo?ci od pokarmów mi?snych     i spo?ycia jednego posi?ku do syta w ci?gu dnia, pozosta?e posi?ki musz? by? ograniczone co do ilo?ci. Na stoliku z pras? wy?o?ona zostanie ksi?ga trze?wo?ci,  w której prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia.

4.      Od ?rody Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadaj? Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.

5.      W tym tygodniu nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w pi?tek o godz. 16.30, o godz. 17.00 Msza ?w.

6.      Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? Wielkiego Postu po sumie. W Stanis?awowie: Droga Krzy?owa w pi?tki o godz. 15.00, Gorzkie ?ale w niedziele o godz. 10.30.

7.      W tym tygodniu 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00.  W Stanis?awowie o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 20.00.

8.      W przysz?? niedziel?, 05 marca po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i ich rodziców. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym.

9.      Mieszka?com  Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.   By?o 9 osób. Kolejne sprz?tanie za dwa tygodnie.

10.  Ofiary na ko?ció? – bezim. z ul. Ko?ciuszki – 200 z?, bezim. z Kozaków – 200 z?, bezim. z ul. Le?nej – 100 z?. „ Bóg zap?a?”    

11.  Modlitwa

 

 

 

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Król, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Anna Wróbel, panna   z Ksi??pola, par. tamtejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony