III Niedziela Wielkiego Postu - 19.03.2017 r.

III Niedziela Wielkiego Postu –19.03.2017r.

1. Dzisiaj rozpocz?cie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.

2. Dzisiaj godz. 19.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn im. Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania.

3. We wtorek, 21 marca o godz. 12.30 Msza ?w. dla m?odzie?y i zapisy do Sakramentu Bierzmowania. W tym roku sakrament bierzmowania planowany jest podczas peregrynacji Krzy?a ?w. Jana Paw?a II , we wtorek, 12 wrze?nia o godz. 17.00.

4. W pi?tek, 24 marca o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej.

5. W sobot?, 25 marca Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego oraz Dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Na ka?dej Mszy ?w. mo?na b?dzie przyst?pi? do duchowej adopcji dziecka pocz?tego. Warunki: odmwienie jednej tajemnicy r?a?ca ?w. w intencji dziecka pocz?tego, modlitwa i dobrowolne zobowi?zanie. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji cz?onkw Rycerstwa Niepokalanej.

6. W sobot? rozpocznie si? Jubileusz 25-lecia powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, po??czony z peregrynacj? Krzy?a ?w. Jana Paw?a II. O godz. 17.00 w Katedrze Zamojskiej sprawowana b?dzie Msza ?w. pod przewodnictwem bpa Zamojsko – Lubaczowskiego Mariana Rojka z udzia?em bpa Seniora Jana ?rutwy i bpa pomocniczego Mariusza Leszczy?skiego oraz kap?anw. Na zako?czenie Mszy ?w. Biskup Diecezjalne udzieli specjalnego B?ogos?awie?stwa Papieskiego z Odpustem Zupe?nym dla obecnych w Katedrze oraz ??cz?cych si? poprzez transmisj? Katolickiego Radia Zamo??. Zapraszamy do wsplnej modlitwy Duchowie?stwo, Osoby ?ycia Konsekrowanego i Wszystkich Wiernych.

7. W przysz?? niedziel?, 26 marca o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza ?w. w int. Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. Puszka na Katolickie Radio Zamo??.

8. Ofiara na ko?ci? – bezim. z Majdanu Nepryskiego „Bg zap?a?”

9. Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu:- K?R z Hamerni, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Barbary Kowalczuk, bezim. z Majdanu Nepryskiego, "Bg zap?a?".

10. Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do ktrych mo?emy z?o?y? ofiar? na ja?mu?n? postn?.

11. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?szy pi?tek.

12. W dniu dzisiejszym Caritas Parafii z MOK w Jzefowie zapraszaj? Parafian do wzi?cia czynnego udzia?u w akcji „?wiczymy dla Ma?gosi”. Zaj?cia odb?d? si? w MOK w godz. od 16.00 do 18.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zebrane ?rodki podczas powy?szej akcji oraz ze sprzeda?y palm i innych wyrobw ?wi?tecznych w ca?o?ci zostan? przekazane na dalsze leczenie Ma?gosi Rogowskiej.

13. Caritas Parafii informuje, ?e w dniach 24 i 25 marca /pi?tek, sobota/ nasi wolontariusze b?d? zbiera? ?ywno?? w sklepach i tym samym przy??cz? si? do oglnopolskiej akcji "Tak, pomagam" polegaj?cej na zbirce ?ywno?ci. Prosimy parafian o czynne w??czenie si? do akcji, gdy? zebrana ?ywno?? b?dzie przekazana dla osb potrzebuj?cych z naszej parafii.

14. Zach?camy do lektury tygodnika „Niedziela”, do ktrego do??czona jest p?yta z filmem „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Ponadto znajdziemy ciekawe artyku?y dotycz?ce dnia ?wi?to?ci ?ycia, a tak?e historii Polski. Gazeta „Roztocza?ski g?os” jest gratis.

15. Zmar? + ?.p. Ryszard Grzyb z ul. Ko?ciuszki. Termin pogrzebu nieustalony. Wieczne odpoczywanie…

Z A P O W I E D Z I

- Pawe? Pastuszek, kaw. i Magdalena Gmyz, panna, oboje z Jzefowa, par.tutejszej – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony