IV Niedziela Wielkiego Postu - 26.03.2017 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2017r.

 

1.    Dzisiejsza niedziela nosi nazw? Niedzieli Rado?ci "Laetare". Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Puszka na Katolickie Radio Zamo??.

2.    Od dzisiejszej niedzieli Msze ?w. wieczorowe b?d? odprawiane o godz. 18.00.

3.    W ?rod? nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej dla dzieci i m?odzie?y o godz. 17.30. W pi?tek dla starszych równie? o godz. 17.30.

4.    W sobot?, 01 kwietnia 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00.

5.    W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu marcu.

6.    Caritas Parafii informuje, ?e w przysz?? niedziel? i w Niedziel? Palmow? na placu przyko?cielnym b?dzie prowadzona sprzeda? palm i stroików ?wi?tecznych, a dochód ze sprzeda?y zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Zach?camy gor?co do zakupu tych wyrobów.

7.    Mieszka?ców  Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W ubieg?ym tygodniu nie by?o nikogo.

8.    Ofiary na k-ó?:  Jan Szyma?ski z Górnik, bezim. z Górnik, bezim. z D?ugiego K?ta  "Bóg zap?a?".

9.    Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R D?ugi K?t-Osada, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Zofii Rogowskiej, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Barbary Bojarskiej, „Bóg zap?a?”.

10.  Podaje si? do publicznej wiadomo?ci wiernych, ?e za zgod? Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, ma przyst?pi? do ?wi?ce? diakonatu akolita Pawe? Krzaczek z Józefowa, alumn Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Kto wiedzia?by o post?powaniu wymienionego seminarzysty niegodnym powo?ania kap?a?skiego, ma w sumieniu obowi?zek powiadomi? o tym, w najbli?szym czasie, miejscowego proboszcza lub rektora seminarium.

 

 

Z A P O W I E D Z I

 

- Piotr Pu?niak, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Magdalena Skowyra, panna z Janówki Zachodniej, par. ?wi?tej Trójcy w Komarowie – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony