Niedziela Palmowa - 09.04.2017 r.

Niedziela Palmowa czyli M?ki Pa?skiej – 09.04.2017r.

 

 

1.     Dzi? we Mszach ?w. obchodzi si? pami?tk? uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza Niedziela M?ki Pa?skiej nosi te? nazw? Niedzieli Palmowej. Obchodzony jest ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Przed ka?d? Msz? ?w. po?wi?cenie palm. Po sumie zebranie Legionu Maryi – Cz?onków Wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

 

2.     Caritas naszej parafii  na placu przyko?cielnym rozprowadza stroiki, palmy oraz chlebki dobroci. ?rodki pozyskane z akcji przeznaczone zostan? na leczenie Ma?gorzaty Rogowskiej.

 

3.     Caritas Parafii organizuje równie? wyjazd do Sanktuarium w ?agiewnikach na Niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, tj. 23 kwietnia. Wyjazd w dniu 23 kwietnia o godz. 05.00 z placu przyko?cielnego. Zapisy w zakrystii do 18 kwietnia. Koszt wyjazdu 80 z?.

 

4.     Jutro, 10 kwietnia 7. rocznica katastrofy smole?skiej. Módlmy si? w intencji naszej Ojczyzny.

 

5.     W zakrystii przyjmujemy  zapisy chorych, których odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? w Wielki Pi?tek -  14 kwietnia od godz. 8.30.

 

6.     Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu oraz na ja?mu?n? postn?.

 

7.      Ofiary na k-ó?: P. Genowefa Futyma z ul. 29 Marca „Bóg zap?a?”.

 

8.     Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R z Siedlisk, K?R z Borowiny, K?R z Legionu Maryi   „Bóg zap?a?”

 

9.     Mieszka?ców ul. 29 Marca prosimy o   pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w tym tygodniu, w ?rod?, 12 kwietnia.

 

10.  Tydzie?, który dzisiaj rozpoczynamy nazywa si? Wielkim Tygodniem dla podkre?lenia wielkich wydarze? z ?ycia Pana Jezusa – Jego M?ki, ?mierci  i  Zmartwychwstania.

 

11.  Wielka ?roda – o godz. 18.00 Msza ?w., a po niej Droga Krzy?owa ulicami miasta Józefowa. Na drog? krzy?ow? prosimy przynie?? ze sob? lampiony.

 

12.  WIELKI CZWARTEK– dzie? ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kap?a?stwa. Tego dnia w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 Ks. Bp Ordynariusz Marian Rojek z Kap?anami odprawi Msz? ?w. Krzy?ma i po?wi?ci  oleje u?ywane potem przez ca?y rok do udzielania chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.  W naszym ko?ciele pocz?tek liturgii o godz. 18.00. Komunia ?wi?ta udzielana b?dzie pod postaciami chleba i wina. Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu  w ciemnicy do godz. 22.00.  

 

13.WIELKI PI?TEK– dzie? M?ki i ?mierci Chrystusa. W tym dniu obowi?zuje post ?cis?y. Nie odprawia si? Mszy ?w. O godz. 17.30 – rozpocznie si? Nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia /ta nowenna odprawiana b?dzie przez wolontariuszy Caritas  w dni powszednie pó? godz. przed nabo?e?stwem wieczornym, a w niedziele i dni ?wi?teczne pó? godz. przed sum?/, o godz. 18.00 Droga Krzy?owa a nast?pnie Liturgia na cze??  M?ki Pa?skiej.Zbiórka ofiar przy adoracji krzy?a na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi ?wi?tej. Adoracja Grobu Bo?ego do godz. 24.00.                    

 

14.WIELKA SOBOTA– Pocz?tek liturgii o godz. 19.00.

·       Po?wi?cenie pokarmów:

·       Józefów – ko?ció? parafialny – od godz. 8.00 do godz. 13.00 o ka?dej pe?nej godzinie

·       Miejscowo?ci w Parafii:

·        Senderki -                            godz. 9.00

·       Potok -                                  godz. 9.15     

·       Górniki Stare -                     godz. 9.30

·       Szopowe -                              godz. 9.45

·       Górniki Nowe -                     godz. 10.00

·       Stanis?awów Ko?ció? -          godz. 10.10

·       Stanis?awów Skrzy?. -          godz. 10.20

·       D?ugi K?t Wie? -                  godz. 10.30

·       D?ugi K?t Osada -                godz. 10.45

·       D?ugi K?t "GAWRA"         godz.10. 55

·       Samsonówka -                       godz. 11.00

·       Hamernia -                           godz. 11.15

·       Siedliska -                             godz. 11.30

·       Majdan Nepryskim -           godz. 11.45

·       ul. 29 Marca -                       godz. 12.15

 

W nocy o godz. 23.00 rozpocznie si? czuwanie z modlitw? uwielbienia, któr? poprowadzi m?odzie? z zespo?em NOEJ.

 

15.  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO– Rezurekcja  o godz. 6.00.Pozosta?e msze ?w. o godz. 9.30, 11.00, 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Nie ma mszy ?w. wieczorowej.  

 

16.  Panów stra?aków prosimy o wart? honorow? przy Grobie Bo?ym w Wielki Pi?tek, w Wielk? Sobot? oraz podczas Rezurekcji. Prosimy te? panie w strojach ludowych na procesj? rezurekcyjn?.

 

17.  Przypominamy o przygotowaniu do procesji rezurekcyjnej chor?gwi i feretronów poprzez oczyszczenie, uprasowanie szarf czy napraw? i ich przyozdobienie. Prosimy radnych z poszczególnych miejscowo?ci i grupy modlitewne o zainteresowanie si? t? spraw?.

 

18.  W ubieg?ym miesi?cu Urz?d Marsza?kowski Województwa Lubelskiego odrzuci? projekt naszej parafii na budow? farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 kW oraz nie uwzgl?dni? protestu w zwi?zku z negatywn? ocen? w/w projektu.

 

19.  W ubieg?ym tygodniu mieszka?cy bloków przy ul. Ko?ciuszki 25 i 27 zwrócili si? z pro?b? o wyciszenie g?o?ników umieszczonych na zewn?trz ko?cio?a. W odpowiedzi na pro?b? g?o?niki zosta?y wy??czone.

 

 

Z A P O W I E D Z I

 

- Artur Grela i Monika Grela z d. Pu?niak, oboje z Józefowa, par. tutejszej, cywilnie zwi?zani – zapowied? I.

- Jaros?aw Radli?ski, kaw. z Polan, par. ?abunie i Justyna Pietryszak, panna z D?ugiego K?ta Osady, par. tutejszej – zapowied? I.

- Grzegorz Gontarz, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Martyna Maria Tomkowska, panna z Lubyczy Królewskiej , par. tamtejszej – zapowied? I. 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony