Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego - 16.04.2017 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego – 16.04.2017 r.

1. Od Wigilii Paschalnej ca?y Ko?ci? raduje si? ze Zmartwychwstania Pa?skiego. Procesj? rezurekcyjn? oznajmili?my t? prawd? ca?emu ?wiatu. Ostatnie s?owo nale?ydo Chrystusa, gdy? zwyci??y? ?mier?, szatana i grzech. Niech wielkanocne wydarzenia sprawi?, ?e b?dziemy ?wiadkami i uczniami Zmartwychwsta?ego.

2. Dzisiaj odprawiane b?d? jeszcze Msze ?w. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Nie ma mszy ?w. wieczorowej.

3. W poczuciu wdzi?czno?ci chcemy skierowa? s?owa podzi?kowania do wszystkich, ktrzy przyczynili si?, aby liturgia w czasie tych ?wi?tych dni mia?a godn? opraw?. Podzi?kowania:

- ks. Marcinowi , ks. Tomaszowi za pomoc w przygotowaniach do godnego prze?ycia ?wi?t

- Liturgicznej S?u?bie O?tarza

- panom: ko?cielnemu i organi?cie

- Legionowi Maryi, Rycerstwu Niepokalanej, Apostolstwu Dobrej ?mierci,

Wolontariuszom Caritas Parafii.

- Krucjacie Wyzwolenia Cz?owieka za pomoc przy dekoracji Grobu Bo?ego

- stra?akom za wart? przy Bo?ym Grobie i porz?dek podczas nabo?e?stw. Msza ?w.

w intencji Ojczyzny i stra?akw zostanie odprawiona 3 maja br. o godz. 9.30.

- paniom w strojach ludowych i innym za czynny udzia? w procesji,

- ofiarodawcom na kwiaty do Bo?ego Grobu

4. ?yczenia ?wi?teczne skierowali do parafian:

- Ksi??a Biskupi:

- Burmistrz i Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Jzefowie

- Ponadto nap?yn??y ?yczenia od: Pos?w, senatorw, w?adz samorz?dowych,

Instytucji, Szk?, Placwek O?wiatowych, MOK w Jzefowie, Stowarzysze?, Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie w Jzefowie, ksi??y rodakw i ksi??y pracuj?cych w naszej parafii, braci i sistr zakonnych oraz parafian, dzi?kujemy te? za ?yczenia SMS-owe i e-mail-owe.

5. Jutro drugi dzie? ?wi?t. Zadbajmy o nasz udzia? we Mszy ?wi?tej. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny: godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Taca na KUL Jana Paw?a II.

6. W pi?tek, 21 kwietnia nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmw mi?snych z racji oktawy Wielkanocnej.

7. W najbli?sz? sobot?, 22 kwietnia o godz. 10.00 odb?dzie si? spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania

8. W przysz?? niedziel?, 23 kwietnia, II Niedziela Wielkanocna czyli Mi?osierdzia Bo?ego. ?wi?to patronalne „Caritas”. Zbirka ofiar do puszek na dotkni?tych dramatem wojny w Syrii, szczeglnie w zrujnowanym Aleppo. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. O godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. W godz. popo?udniowych od godz. 13.30 do godz. 18.00 adoracja eucharystyczna w intencji wszystkich wydarze? w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Odpust w Majdanie Sopockim.

7. Nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia odprawiana b?dzie dzisiaj i jutro o godz. 12.00, a w tygodniu do soboty w??cznie o godz. 17.30.

8. Ofiary na k-?: bezim. z Potoka-Senderek, bezim. z ul. S?onecznej, "Bg zap?a?".

9. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. O tak? pomoc prosimy w najbli?sz? sobot?, 22 kwietnia po spotkaniu m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakr. bierzmowania , czyli o godz. 11.30.

10. Caritas naszej Parafii wyra?a serdeczne podzi?kowanie naszym Parafianom za czynny udzia? i wspieranie naszych akcji charytatywnych. Szczeglne s?owa wdzi?czno?ci przekazujemy Pa?stwu Bo?enie i Zbigniewowi Dzidom za podarowanie „chlebkw dobroci”, P. Beacie Za?ko - Dyrektor Miejskiego O?rodka Kultury w Jzefowie za przekazanie prac konkursowych, ktre zosta?y sprzedane na naszym kiermaszu. Uczniom i nauczycielom oraz wolontariuszom dzi?kujemy za po?wi?cony czas i zaanga?owanie w wielkanocn? akcj?. Wyjazd na Pielgrzymk? do Krakowa-?agiewnik odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel?, 23 kwietnia o godz. 05.00 z placu przyko?cielnego. Zapisy przyjmujemy do wtorku, 18 kwietnia w zakrystii, koszt 80 z?.

11. Zach?camy do lektury ?wi?tecznego numeru Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Cena gazety 5 z?.

12. W tych dniach sk?adamy sobie ?yczenia. Pragniemy i my kap?ani ?yczy? naszym parafianom, a tak?e przyby?ym na ?wi?ta do naszych rodzin go?ciom oraz naszym wiernym przebywaj?cym poza parafi? czy poza granicami ojczyzny, ?yczenia b?ogos?awionych, radosnych i zdrowych ?wi?t Wielkanocnych. Niech Zmartwychwsta?y Pan udziela Wam wszelkich ?ask, a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem, niech b?dzie Wasz? codzienn? rado?ci?, niech prowadzi Was w wierze, nadziei i mi?o?ci do zmartwychwstania.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Artur Grela i Monika Grela z d. Pu?niak, oboje z Jzefowa, par. tutejszej, cywilnie zwi?zani – zapowied? II.

- Jaros?aw Radli?ski, kaw. z Polan, par. ?abunie i Justyna Pietryszak, panna z D?ugiego K?ta Osady, par. tutejszej – zapowied? II.

- Grzegorz Gontarz, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Martyna Maria Tomkowska, panna z Lubyczy Krlewskiej , par. tamtejszej – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony