III Niedziela Wielkanocna - 30.04.2017 r.

III Niedziela Wielkanocna – 30.04.2017r.

1. W dzisiejsz? niedziel?Ko?ci? w Polsce po raz IX rozpoczyna obchody Oglnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod has?em: ,,Id?cie i g?o?cie". W te b?ogos?awione dni wszyscy mamy mo?liwo?? wyra?enia naszej wdzi?czno?ci Ojcu Niebieskiemu za S?owo Bo?e, ktre jest ?rd?em naszej wiary. Z tej racji dzisiaj przed ka?d? Msz? ?w. mamy mo?liwo?? wzi?? udzia? w I Narodowym Dniu Czytania Pisma ?w. Dzisiaj zbirka ofiar do puszek na Syri?, jako wyraz solidarno?ci z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo.

2. Dzisiaj dzie? imienin ks. Bpa Mariana Rojka. Mdlmy si? o zdrowie dla ks. Biskupa po przebytej operacji.

3. Jutro wchodzimy w Maryjny miesi?c maj. Codziennie po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odprawiane nabo?e?stwo majowe. Prosimy o zachowanie zwyczaju odprawiania nabo?e?stw majowych we wszystkich miejscowo?ciach.

4. W ?rod?, 03 maja uroczysto?? NMP Krlowej Polski. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji Ojczyzny i stra?akw. Nast?pnie przemarsz delegacji i z?o?enie wie?cw przed pomnikiem „Ku czci Bohaterw walk 1863, 1939-1944”, a p?niej w Sali Kameralnej MOK w Jzefowie akademia okoliczno?ciowa przygotowana przez m?odzie? z Samorz?dowego Zespo?u Szk? w Jzefowie.

5. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i ich rodzicw.

6. W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00.

7. W sobot?, 06 maja w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 ?wi?cenia diakonatu, do ktrych przyst?pi alumn z naszej parafii, Pawe? Krzaczek z Jzefowa.

8. W przysz?? niedziel?, 07 maja Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczn? si? Kwartalne dni Modlitw o powo?ania do s?u?by w Ko?ciele. Odpust w Stanis?awowie ku czci ?w. Stanis?awa BM. Suma odpustowa w Stanis?awowe o godz. 12.30. Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o tej godzinie w ko?ciele parafialnym. W tym dniu homilie b?dzie g?osi? ks. Piotr Brodziak – prefekt WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie odpustowej w Stanis?awowie modlitwa za zmar?ych w miesi?cu kwietniu po??czona z procesj? odpustow?.

9. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby.

10. Ofiara na ko?ci? - bezim. z Hamerni, bezim. z ul. Kamiennej, "Bg zap?a?".

11. Zmar? ?.p. +Jan Ku?mierczak z Che?ma, wnuk Anieli i W?adys?awa Kowalw z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb we wtorek, 02 maja o godz. 12.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie…

12. Modlitwa w intencji ks. Bpa Mariana Rojka z racji imienin i z pro?b? o zdrowie.

13. Modlitwa o pokj w Syrii i na ?wiecie.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Piotr Koprucha, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Anna Aleksandra Buzuk, panna z Teresina, par. Niepokalanw – zapowied? II.

- Aleksandra Oko?, panna z Jzefowa, par. tutejszej i Marcin Biszczanik, kaw. z par. NMP w Krasnobrodzie – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony