XII Niedziela Zwyk?a - 25.06.2017 r.

XII Niedziela Zwyk?a – 25.06.2017r.

1. Dzisiaj m?odzie? oazowa po ka?dej Mszy ?w. organizuje degustacje ciast, z ktrej dochd b?dzie przeznaczony na rekolekcje wakacyjne.

2. We wtorek, wspomnienie MB Nieustaj?cej Pomocy. Odpust w Aleksandrowie.

3. W czwartek, 29 czerwca Uroczysto?? ?w. Aposto?w Piotra i Paw?a. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej. . Pami?tajmy w naszych modlitwach o Ojcu ?w.

4. W sobot?, 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Tego dnia przechodzi? b?dzie piesza pielgrzymka z ?ukowej i Grecka Ko?cielnego do Krasnobrodu, do ktrej mog? do??czy? pielgrzymi z naszej parafii. Ok. godz. 11.30 przy naszym ko?ciele planowany jest postj pielgrzymki. Prosimy parafian o przygotowanie pocz?stunku /napoje, kanapki/ dla pielgrzymw. W Krasnobrodzie rozpoczynaj? si? uroczysto?ci odpustowe. Program uroczysto?ci wywieszony jest na tablicy og?osze?.

5. W przysz?? niedziel?, 02 lipca z racji 1.niedzieli po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu czerwcu.

6. Od przysz?ej niedzieli do ostatniej niedzieli sierpnia /27 sierpnia/ b?dzie obowi?zywa? wakacyjny porz?dek Mszy ?w. : godz. 7.00, 9.30, 11.00 – suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00.

7. Mieszka?com ul. Sosnowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb.

8. Ofiary na ko?ci? - bezim. z Samsonwki, bezim. z ul. Le?nej, bezim. z Majdanu Nepryskiego, p. Anna Korga z Siedlisk, "Bg zap?a?"

9. Dzi?kujemy Sp?dzielni Socjalnej „Centrum Turystyki Roztocze” p. Jana Borowicza za wykoszenie trawy na placu obok Przedszkola.

10. W ubieg?ym tygodniu wp?yn??o pismo od przedstawicieli Rady Duszpastersko-Ekonomicznej o nast?puj?cej tre?ci. W odpowiedzi na powy?sze pismo zostaje w??czone nag?o?nienie na zewn?trz ko?cio?a przy g?wnym wej?ciu.

11. Rozpocz??y si? wakacje. Zechciejmy ten czas dobrze wykorzysta? na odnowienie si? fizycznych i duchowych. Niech na naszych wakacyjnych szlakach nie zabraknie ?wi?ty?, bo w ka?dej z nich czeka na nas Chrystus, zw?aszcza w ka?d? wakacyjn? niedziel?. Wyje?d?aj?cym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy ?yczymy, aby by? to czas wypoczynku i rekreacji, a tak?e odnajdywania Bo?ych ?ladw w pi?knie stworzenia.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Karol Mielniczek, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Diana Pirg, panna z Tarnawatki, par. ?w. Ap. Piotra i Paw?a w Tarnawatce – zapowied? II.

-Marcin Grytczuk, kaw. z W?odawy, par. NSPJ we W?odawie i Joanna Beba, panna z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? II.

- Jacek Grzyb, kaw. i Paulina Gontarz, panna oboje z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej – zapowied? I.

- Mateusz Nie?pia?, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Mariola Paw?owska, panna z Aleksandrowa, par. M.B. Nieustaj?cej Pomocy – zapowied? I.

- Grzegorz ?muda, kaw. z Bondyrza, par. Opatrzno?ci Bo?ej i Katarzyna Mazur, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej – zapowied? I.

- Mateusz Lipian, kaw. z Hamerni i Natalia Kozyra, panna z Jzefowa, oboje par. tutejszej – zapowied? I.

- Damian Kmie?, kaw. i Amelia Pu?niak, panna oboje z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? I.

- Kamil Myrdak, kaw. z Bukowska, par. Podwy?szenia Krzy?a ?w. i Agnieszka Szpinda, panna z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? I

- Pawe? Telicki, kaw. z Horyszowa, par. Przemienienia Pa?skiego i Magdalena Mazurkiewicz, panna z Samsonwki, par. tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony