XVII Niedziela Zwyk?a - 30.07.2017 r.

XVII Niedziela Zwyk?a – 30.07.2017r.

 

1.     We wtorek rozpoczyna si? miesi?c sierpie? – czas wspomnienia narodowych zwyci?stw pod sztandarem Maryi, a tak?e czas indywidualnej modlitwy o trze?wo?? narodu polskiego. Zach?camy do podj?cia abstynencji.

 

2.     02 sierpnia po raz 35. z naszej diecezji wyruszy do Matki Mi?osierdzia na Jasn? Gór? piesza Pielgrzymka. W tym roku rekolekcjom w drodze towarzyszy? b?dzie has?o: "Id?cie i g?o?cie". W ?rod?, 02 sierpnia ok. godz. 18.30 powitamy pielgrzymów z grupy tomaszowskiej w naszym ko?ciele. Nast?pnie pielgrzymi udadz? si? na kwatery, po czym o godz. 20.30 przyjd? na Apel Maryjny do ko?cio?a, na który zapraszamy tak?e parafian. W czwartek o godz. 7.00 Msza ?w. dla pielgrzymów, a nast?pnie odprowadzimy ich do granic miasta. Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o przyj?cie pielgrzymów na nocleg. Zechciejmy otworzy? nasze serca, ale te? i nasze domy dla p?tników. W tym roku w grupie tomaszowskiej b?d? uczestniczy? pielgrzymi z Be?za na Ukrainie, sk?d pochodzi obraz Matki Bo?ej Cz?stochowskiej, w liczbie ok. 30 osób. W zakrystii prosimy zg?osi? gotowo?? przyj?cia, poda? adres i ilo?? osób. Jest to dla kwatermistrzów wielk? pomoc? w rozlokowaniu p?tników.

 

3.     W tym tygodniu 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00.  W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00.

 

4.     W przysz?? niedziel?, 06 sierpnia ?wi?to Przemienienia Pa?skiego. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lipcu. Odpust w parafii Tereszpol.

 

5.     Wyra?amy podzi?kowanie za udzia? w procesji Eucharystycznej podczas odpustu ku czci ?w. Anny. Dzi?kujemy dziewczynkom, które sypa?y kwiaty, paniom w strojach ludowych, stra?akom w mundurach, liturgicznej s?u?bie o?tarza, wiernym z naszej parafii i przyby?ym go?ciom.  

 

6.     Mieszka?com ul. Górniczej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. Przed odpustem, w poniedzia?ek  by?y 2 osoby, wczoraj, w sobot? by?y 4 osoby.

 

7.     Ofiary  na ko?ció? -bezim. z Lublina, bezim. z ul. Romanowskiego, "Bóg zap?a?".

 

8.     Duszpasterstwo Trze?wo?ci zaprasza na IV Piesz? Pielgrzymk? ?rodowisk Trze?wo?ciowych z Zamo?cia do Krasnobrodu w sobot?, 19 sierpnia. Rozpocz?cie  o godz. 7.00, zako?czenie ok. godz. 20.00. Powrót autokarami do Zamo?cia.

 

9.     Policealna Szko?a Centrum Szkó? Akademickich „Student” w Zamo?ciu prowadzi nabór do 30 wrze?nia do zaocznej szko?y dla Doros?ych. Szko?a zapewnia prac?  w zawodzie Opiekun medyczny w Polsce i w Niemczech. Szczegó?owe informacje na plakacie.

 

10.  W przysz?? niedziel?, 06 sierpnia w Górecku Ko?cielnym – D?browie odb?dzie si? XXII Festiwal Maryjny. W programie m.in.: o godz. 10.00 Eucharystia dla uczestników Festiwalu – Górecko Ko?cielne, od godz. 11.00 do 18.00 koncerty zespo?ów i uczestników festiwalu na Polanie D?browa. Organizatorzy zapraszaj?.

Módlmy si? za przebywaj?cych na wakacjach i urlopach oraz za rolników o dobr? pogod? na czas zbiorów.

 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony