XIX Niedziela Zwyk?a - 13.08.2017 r.

XIX Niedziela Zwyk?a – 13.08.2017r.

1. Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi Cz?onkw Wspomagaj?cych w sali parafialnej. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

2. Jutro, 14 sierpnia wspomnienie ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, dzie? modlitw za pomordowanych w obozach, wi?zieniach i ?agrach.

3. We wtorek, 15 sierpnia Wniebowzi?cie NMP, w tradycji ludowej – ?wi?to Matki Boskiej Zielnej. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Na wszystkich Mszach ?w. b?ogos?awie?stwo zi? i kwiatw. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji cz?onkw Rycerstwa Niepokalanej i ich Rodzin.

4. W sobot?, 19 sierpnia o godz. 7.00 wyruszy z Zamo?cia sprzed Szpitala Wojewdzkiego im. Jana Paw?a II do Sanktuarium w Krasnobrodzie IV Piesza Pielgrzymka ?rodowisk Trze?wo?ciowych. Szczeg?y na plakacie.

5. Mieszka?com ul. Grniczej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 2 osoby.

6. Caritas Parafii informuje, ?e w przysz?? niedziel? w??cza si? w oglnopolsk? akcj? „Tornister pe?en u?miechw”. Nasi Wolontariusze b?d? zbiera? artyku?y szkolne przed ko?cio?em po wszystkich Mszach ?w. Zebrane dary b?d? przekazane dla najbardziej potrzebuj?cych dzieci z naszej parafii.

7. Pragniemy przypomnie?, ?e w naszej Parafii organizowana jest pielgrzymka do Medugorje i W?och w dniach od 18 do 28 wrze?nia. Koszt pielgrzymki to 650 z? i 370 euro. Do ko?ca sierpnia nale?y wp?aci? 650 z? na konto biura pielgrzymkowego, natomiast euro nale?y zabra? ze sob?. Prosimy zabra? s?uchawki do telefonw komrkowych. Szczeg?owe informacje oraz telefon kontaktowy na tablicy og?osze?.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Micha? Ostasz i Justyna Ostasz z d. Berdzik, oboje z Jzefowa, par. tutejszej, cywilnie zwi?zani – zapowied? I.

- Albert Wo?oszyn, kaw. z Hamerni, par. tutejszej i Julita Bartosiewicz, panna z Lubyczy Krlewskiej, par. MB R?a?cowej – zapowied? I.