XXI Niedziela Zwyk?a - 27.08.2017 r.

XXI Niedziela Zwyk?a –27.08.2017r.

1. Dzisiaj do?ynki gminno - parafialne w Stanis?awowie. O godz. 13.00 zbirka delegacji wie?cowych przy stadionie w D?ugim K?cie. Przejazd korowodu do?ynkowego do Stanis?awowa. O godz. 14.00 Msza ?w. w intencji rolnikw, nast?pnie cz??? obrz?dowa do?ynek. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Od godz. 20.00 modlitwa uwielbienia.

3. W pi?tek, 01 wrze?nia 78. Rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej. Mdlmy si? za poleg?ych w kampanii wrze?niowej i pomordowanych podczas wojny. W tym dniu przypada rwnie? 34 rocznica ?wi?ce? biskupich bp Seniora Jana ?rutwy. Mdlmy si? za pierwszego Pasterza naszego lokalnego ko?cio?a.

4. W przysz?? niedziel?, 03 wrze?nia z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu.

5. Od przysz?ej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: godz. 7.00, 9.30, 11.00 – Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

6. W przysz?? niedziel? o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2017/2018, ktrego inauguracja w tym roku w poniedzia?ek, 04 wrze?nia. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli, pracownikw szk? i rodzicw. Po?wi?cenie tornistrw dzieci klas I Szk? Podstawowych i spowied? ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego odb?dzie si? w tygodniu wychowania, ktry przypadnie w dniach od 17 do 23 wrze?nia. Szczeg?y podamy w p?niejszym terminie.

7. Caritas Parafii wyra?a wdzi?czno?? osobom, ktre zaanga?owa?y si? w oglnopolsk? akcj? „Tornister pe?en u?miechw”. Pozyskane rzeczy zostan? przekazane dyrektorom Szk? Podstawowych z terenu naszej parafii oraz na pomoc dzieciom poszkodowanym w nawa?nicach w Rytlu na Pomorzu.

8. Mieszka?cw ul. Grniczej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W ubieg?ym tygodniu nie by?o nikogo.

9. Ofiary na ko?ci?- p. Jan Szyma?ski z Grnik, bezim. z ul. Grniczej, bezim. z Lublina, "Bg zap?a?".

10. W zwi?zku peregrynacj? krzy?a ?w. Jana Paw?a II w naszej parafii i dekanacie, zapraszamy liderw ruchw religijnych, przewodnicz?cego Rady Parafialnej oraz katechetw na spotkanie organizacyjne w najbli?szy pi?tek, 01 wrze?nia o godz. 19.00 w sali parafialnej.

11. W zwi?zku z powstaniem Niepublicznej, trzyletniej Szko?y Bran?owej I Stopnia w Jzefowie informujemy o mo?liwo?ci nauki w nast?puj?cych zawodach: fryzjer, kucharz, murarz – tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec i innych. Wszelkich informacji udziela sekretariat w Szkole przy ul. Broniewskiego 14. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

12. Policealna Szko?a Centrum Szk? Akademickich „Student” w Zamo?ciu prowadzi nabr do 30 wrze?nia do zaocznej szko?y dla Doros?ych. Szko?a zapewnia prac? w zawodzie Opiekun medyczny w Polsce i w Niemczech. Szczeg?owe informacje na plakacie.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony