XXII Niedziela Zwyk?a - 03.09.2017 r.

XXII Niedziela Zwyk?a – 03.09.2017r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. O godz. 11.00 Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolno – katechetycznego. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu.

2. W ?rod?, 06 wrze?nia rozpocznie si? Nowenna do M.B. Bolesnej. B?dzie ona odmawiana codziennie do 14 wrze?nia o godz. 17.30, z wyj?tkiem 12 i 13 wrze?nia o godz. 6.30. Nowenn? poprowadzi Apostolstwo Dobrej ?mierci. Po zako?czeniu Nowenny w pi?tek, 15 wrze?nia o godz. 17.00 wystawienie Naj?w. Sakramentu, a o godz. 18.00 Msza ?w. w intencji Apostolstwa Dobrej ?mierci.

3. Spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania odb?dzie si? w czwartek i w pi?tek o godz. 16.00.

4. W pi?tek, 08 wrze?nia ?wi?to Narodzenia NMP – MB Siewnej. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00 Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo ziarna siewnego i nasion.

5. W przysz?? niedziel?, 10 wrze?nia rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawcw oraz VII Tydzie? Wychowania. Program tygodnia wychowania podamy w przysz?? niedziel?, a ju? dzisiaj jest on wywieszony na tablicy og?oszeniowej.

6. W przysz?? niedziel? w Krasnobrodzie Diecezjalne ?wi?to Plonw. Rozpocz?cie o godz. 10.30 zbirk? delegacji z wie?cami przy Kaplicy Objawie? na Wodzie, o godz. 12.00 Msza ?w. - przewodniczy bp Ordynariusz Marian Rojek. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

7. Kolejka ze sprz?taniem ko?cio?a przechodzi na mieszka?cw ul. Kamiennej, ktrych prosimy o pomoc w najbli?sz? sobot?.

8. W tym tygodniu rozpoczyna si? w naszym dekanacie peregrynacja Krzy?a ?w. Jana Paw?a II poprzedzona trzydniowymi rekolekcjami. W pi?tek, 08 wrze?nia Krzy? przyb?dzie do par. Aleksandrw, w sobot? – Grecko Ko?cielne, w niedziel? – Tereszpol, w przysz?y poniedzia?ek – Bondyrz, we wtorek – Jzefw, w ?rod? – Majdan Sopocki i czwartek – Susiec. Z tej racji w naszej parafii w najbli?sz? sobot? o godz. 18.00 rozpoczn? si? rekolekcje przed peregrynacj? Krzy?a. Poprowadzi je ks. Andrzej W?sek, wikariusz z Obszy, ktry w ubieg?ym roku zosta? ustanowiony przez papie?a Franciszka Misjonarzem Mi?osierdzia. Program rekolekcji /odczyta?/. Serdecznie zapraszamy parafian do udzia?u w rekolekcjach i peregrynacji Krzy?a. Po Mszach ?w. b?dzie mo?liwo?? pobrania zaproszenia na powy?sze uroczysto?ci z programem tych wydarze? w naszej parafii. Program dost?pny jest rwnie? na stronie internetowej parafii.

Zach?camy do lektury katolickiego tygodnika „Niedziela”. W aktualnym numerze znajdziemy obrazek Matki Boskiej Cz?stochowskiej w nowej koronie.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony