XXIII Niedziela Zwyk?a - 10.09.2017 r.

XXIII Niedziela Zwyk?a – 10.09.2017r.

1. Trwaj? rekolekcje przed Peregrynacj? Krzy?a ?w. Jana Paw?a II. Prowadzi je ks. Andrzej W?sek, Misjonarz Mi?osierdzia z Obszy. Dzisiaj Msze ?w. o godz. 7.00 i 9.30 z nauk? ogln?, o 11.00 z nauk? dla dzieci, o 12.30 z nauk? dla m?odzie?y, o 16.00 w Stanis?awowie, o 18.00 z nauk? ogln?. Jutro, w poniedzia?ek, 11 wrze?nia sakrament pokuty i pojednania na ka?dej Mszy ?w. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30, 16.00 w Stanis?awowie, 18.00, 19.30 sakrament pokuty i pojednania dla m?odzie?y do bierzmowania, ?wiadkw i rodzin. O godz. 20.00 Msza ?w. dla m?odzie?y do bierzmowania i wiernych.

2. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej, a o godz. 19.30 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn. Szczeg?y u ks. Marcina.

3. W dniu dzisiejszym rozpoczyna si? Tydzie? Wychowania pod has?em „Maryja wychowawczyni? pokole?”. O godz. 11.00 rozpocz?cie Msz? ?w. rodzinn?. Jutro o godz. 18.00 Msza ?w. rekolekcyjna dla uczniw klas IV, V, VI i VII SP, sakrament pokuty i pojednania. O godz. 19.30 sakrament pokuty i pojednania dla m?odzie?y do bierzmowania, ?wiadkw i rodzin. O godz. 20.00 Msza ?w. dla m?odzie?y do bierzmowania i innych wiernych. We wtorek, 12 wrze?nia o godz. 17.00 powitanie Krzy?a, Msza ?w. i sakrament bierzmowania dla klas II i III Gimnazjw. W ?rod?, 13 wrze?nia od godz. 8.00 adoracja Krzy?a dla uczniw SP z katechetami. O godz. 11.00 Msza ?w. w Stanis?awowie dla wiernych i uczniw SP w Stanis?awowie, po?wi?cenie tornistrw dla uczniw klas I. We czwartek , 14 wrze?nia Msza ?w. z udzia?em dzieci klas I, II, III SP – po?wiecenie tornistrw dla uczniw klas I. ,

4. We wtorek, 12 wrze?nia o godz. 17.00 powitanie Krzy?a ?w. Jana Paw?a II, ks. bpa Mariana Rojka i Msza ?w. na rozpocz?cie peregrynacji Krzy?a po??czonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania m?odzie?y z naszej parafii. Od godz. 19.00 adoracja indywidualna Krzy?a. O godzinie 20.00 R?aniec prowadzony przez Krucjat? Wyzwolenia Cz?owieka. O godz. 21.00 Apel Jasnogrski i czuwanie m?odzie?y-poprowadzi Oaza M?odzie?owa, o godz. 22.30 Droga Krzy?owa – poprowadzi j? Galilea i Przymierze M??czyzn, o godz. 24.00 Msza ?w. o powo?ania i za powo?anych z naszej parafii, odprawiona przez ksi??y rodakw.

5. W ?rod?, 13 wrze?nia, o godz. 7.00 Msza ?w. z homili?, od godz. 8.00 adoracja Krzy?a – zapraszamy dzieci ze Szk? naszej parafii z katechetami, o godz. 10.30 przejazd Krzy?a do Stanis?awowa i o godz. 11.00 Msza ?w. w Stanis?awowie. Zapraszamy wiernych i uczniw Szko?y Podstawowej w Stanis?awowie. O godz. 12.30 adoracja Krzy?a w ko?ciele w Jzefowie poprowadzona przez Apostolstwo Chorych i Rodzin? Serca Jezusowego. Zapraszamy Chorych, samotnych, starszych. Godz. 14.30 R?aniec Fatimski poprowadzi Legion Maryi, o godz. 15.00 Msza ?w. na zako?czenie nawiedzenia Krzy?a i nabo?e?stwo przekazania Krzy?a do parafii Majdan Sopocki. Program adoracji Krzy?a znajduje si? w gablocie ko?cio?a.

6. Znakiem widzialnym peregrynacji Krzy?a ?w. Jana Paw?a II niech b?dzie krzy?, ktry mo?emy nabywa? dzisiaj i jutro. Koszt 10 z?. W dniu jutrzejszym taca na zako?czenie rekolekcji b?dzie przeznaczona na budow? Domu Trzeciego Tysi?clecia w Zamo?ciu, ktrego patronat zosta? powierzony Caritas Diecezji zamojsko – Lubaczowskiej. Ulotki na ten temat mo?emy pobra? ze stolikw przy wyj?ciu z ko?cio?a. Powstanie on na miejscu dawnego Klasztoru Reformatw przy Ko?ciele Rektoralnym ?w. Katarzyny w Zamo?ciu.

7. W przysz?? niedziel?, 17 wrze?nia taca na WSDorazpuszka na Katolickie Radio Zamo??.Po sumie zebranie Legionu Maryi cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej.

8. W przysz?? niedziel? przy Szkole w Majdanie Nepryskim odb?dzie si? impreza plenerowa „Wykopki 2017”. Rozpocz?cie Festynu o godz. 14.00. W programie m.in. Mi?dzygminny turniej pi?ki no?nej uczniw Szk? Podstawowych, wyst?py artystyczne: uczniw SP w MN, Cyrku „Fokus”, Kapeli Rzemyki, Zespo?u „AleBabki” z Szozd, zespo?u cyga?skiego ”Z?oty Tabor” z Tomaszowa Lubelskiego, prezentacja motocykli, wyst?py K? Gospody? Wiejskich, gry rodzinne „Mamo, tato, pograj ze mn?”, zabawa taneczna z zespo?em „Akados” oraz atrakcje kulinarne. Zaprasza Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu i MOK w Jzefowie.

9. Ofiary na podstaw? na Naj?w. Sakrament z K?R z Siedlisk, Serdeczne „Bg zap?a?”.

10. Mieszka?com ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby. Prosimy mieszka?cw z tej ulicy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w tym tygodniu we wtorek, 12 wrze?nia, przed peregrynacj? Krzy?a w godz. przed po?udniowych.

11. Og?oszenia dzisiaj podane znajduj? si? w gablocie ko?cio?a oraz na stronie internetowej naszej parafii.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Miros?aw Buczkowski z Majdanu Nepryskiego i Marta Buczkowska z d. Ziomek z Jzefowa, oboje par. tutejszej, cyw. zwi?zani – zapowied? II.

- Krzysztof Tracz z Borowiny, par. tutejszej i Ma?gorzata Tracz z d. Godniak z Libuszy, par. Narodzenia NMP, cyw. zwi?zani – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony