XXIV Niedziela Zwyk?a - 17.09.2017 r.

XXIV Niedziela Zwyk?a – 17.09.2017.

1. Dzisiaj51.?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Nasz? modlitw? obejmujemy pracownikw mediw, zw?aszcza katolickich. Po ka?dej Mszy ?w. zbirka ofiar do puszki na Katolickie Radio Zamo??.

2. Dzisiaj taca na WSD. W imieniu ks. Rektora i alumnw sk?adamy serdeczne „Bg zap?a?” za ofiary z?o?one na ten cel. Po sumie zebranie Legionu Maryi cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej.

3. Jutro, 18 wrze?nia ?wi?to ?w. Stanis?awa Kostki, patrona Polski, dzieci i m?odzie?y

4. W pi?tek, 22 wrze?nia spotkanie m?odzie?y Oazowej o godz. 18.30 w sali parafialnej. Zapraszamy m?odzie?, ktra chcia?aby zapisa? si? do tej grupy.

5. Trwa rok Narodowego Kongresu Trze?wo?ci. W przysz?? niedziel?, 24 wrze?nia, na zako?czenie obrad tego Kongresu b?dziemy prze?ywali w naszej Ojczy?nie niedziel? modlitw o trze?wo?? narodu. Po homilii na ka?dej Mszy ?w. odnowimy przyrzeczenie walki z wadami narodowymi.

6. Mieszka?com z ul. Kamiennejdzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?awe wtorek przed peregrynacj? Krzy?a. Prosimy o tak? pomoc w najbli?sz? sobot?.

7. Wyra?amy wdzi?czno?? wiernym naszej parafii za udzia? w rekolekcjach i zaanga?owanie przy peregrynacji Krzy?a ?w. Jana Paw?a II. Dzi?kujemy wszystkim grupom modlitewnym, liturgicznej s?u?bie o?tarza, panom stra?akom, dyrekcjom szk?, nauczycielom, uczniom, m?odzie?y, ksi??om, diakonowi i katechetom, p. ko?cielnemu i p. organi?cie. Dzi?kujemy p. Stanis?awowi Szyma?skiemu z D?ugiego K?ta Osady za ofiarowany drewniany krzy? z Calabrii we W?oszech.

8. Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Jzefowie zapraszaj? w dniu dzisiejszym na imprez? plenerow? "Wykopki 2017"przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 14.00. W programie m.in. Mi?dzygminny turniej pi?ki no?nej uczniw Szk? Podstawowych, wyst?py artystyczne: uczniw SP w MN, Cyrku „Fokus”, Kapeli Rzemyki, Zespo?u „AleBabki” z Szozd, zespo?u cyga?skiego ”Z?oty Tabor” z Tomaszowa Lubelskiego, prezentacja motocykli, wyst?py K? Gospody? Wiejskich, gry rodzinne „Mamo, tato, pograj ze mn?”, zabawa taneczna z zespo?em „Akados” oraz atrakcje. Organizatorzyzapraszaj?.

9. Zbirka pielgrzymw udaj?cych si? do Medugorje i W?och w poniedzia?ek, 18 wrze?nia o godz. 9.00 na placu przed ko?cio?em w Jzefowie. Przypominamy o zabranie dowodw osobistych oraz s?uchawek do telefonw.

10. Kierownik NZOZ Nasze Zdrowie informuje, ?e 22 wrze?nia br. /pi?tek/ odb?dzie si? kolejna edycja „Profilaktyki Po Lubelsku”. Podczas akcji tradycyjnie b?dzie wykonywane profilaktyczne badanie morfologii krwi w Przychodni w Jzefowie. B?dzie te? edukacja pacjentw dotycz?ca zapotrzebowania na komrki macierzyste szpiku i mo?liwo?ci zostania ich dawc?.

11. Konferencja Episkopatu Polski wyrazi?a poparcie dla inicjatywy ustawodawczej obywateli „Zatrzymaj aborcj?”. W zwi?zku z powy?szym w przysz?? i nast?pn? niedziel? ka?da osoba, ktra uko?czy?a 18 rok ?ycia b?dzie mia?a mo?liwo?? podpisania si? pod projektem. Potrzebny jest numer PESEL.

12. W sobot?, 07 pa?dziernika w ?wi?to MB R?a?cowej i na zako?czenie obchodw setnej rocznicy objawie? Fatimskich b?dzie mia?a miejsce oglnopolska inicjatywa „R?aniec do granic, ratuj R?a?cem Polsk? i ?wiat”. Nasza parafia pragnie w??czy? si? w t? inicjatyw?. St?d te? od przysz?ej niedzieli b?dziemy mogli zapisywa? si? na wyjazd autokarem do Hory?ca Zdrj. Program tego wydarzenia podamy w przysz?? niedziel?.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Krzysztof Tracz z Borowiny, par. tutejszej i Ma?gorzata Tracz z d. Godniak z Libuszy, par. Narodzenia NMP, cyw. zwi?zani – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony