XXV Niedziela Zwyk?a - 24.09.2017 r.

XXV Niedziela Zwyk?a – 24.09.2017 r.

1. Dzisiaj niedziela modlitw o trze?wo?? narodu. Zako?czenie Kongresu Trze?wo?ci. Na ka?dej Mszy ?w. odnowienie przyrzecze? walki z wadami narodowymi. W ksi?dze trze?wo?ci wy?o?onej na stoliku z pras? mo?emy wpisa? swoje postanowienie przyst?pienia do Jasnogrskiej Odnowy Narodu, ktra zak?ada modlitw?, ofiar? oraz czasow? abstynencj? w intencji odnowy moralnej Polakw.

2. Dzisiaj i w przysz?? niedziel? mo?emy z?o?y? swj podpis pod projektem inicjatywy ustawodawczej obywateli „Zatrzymaj aborcj?”. Potrzebny jest numer PESEL i uko?czony 18 rok ?ycia.

3. W sobot?, 07 pa?dziernika w ?wi?to MB R?a?cowej i na zako?czenie obchodw setnej rocznicy objawie? Fatimskich b?dzie mia?a miejsce oglnopolska inicjatywa „R?aniec do granic, ratuj R?a?cem Polsk? i ?wiat”. Nasza parafia pragnie w??czy? si? w t? inicjatyw?. St?d te? od dzisiaj mo?emy zapisywa? si? na wyjazd autokarem do Hory?ca Zdrj. Program tego wydarzenia: o godz. 10.30 spotkanie w ko?ciele stacyjnym w Hory?cu, o godz. 11.00 Msza ?w., o godz. 12.00 nabo?e?stwo Eucharystyczne – adoracja, o godz. 14.00 modlitwa r?a?cowa. Zako?czenie ok. godz. 16.00. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej. Koszt wyjazdu 40 z?.

4. We wtorek, 26 wrze?nia rozpocz?cie nowenny do ?w. siostry Faustyny. Nowenn? poprowadz? wolontariusze Caritas Parafii p? godz. przed Msz? ?w. wieczorow? a w niedziel? p? godz. przed sum?.

5. W pi?tek, 29 wrze?nia ?wi?to ?w. Archanio?w Micha?a, Gabriela i Rafa?a. O godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl, olej i przyniesione na kartkach intencje.

6. W sobot?, 30 wrze?nia spotkanie m?odzie?y oazowej w sali parafialnej o godz. 18.30.

7. W przysz?? niedziel?, 01 pa?dziernika rozpoczyna si? miesi?c r?a?cowy. Nabo?e?stwa r?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Od 01 pa?dziernika Msza ?w. wieczorowa w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo r?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane nagrody. Tych, ktrzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania r?a?ca w rodzinie lub indywidualnie. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja r?a?cowa wok? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?cw: 1. Jzefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonwki, 4. ul. Batalionw Ch?opskich. Zbirka ofiar do puszek na Caritas.

8. MOK w Jzefowie i Stowarzyszenie Scena Moliere Krakw zapraszaj? na spektakl filmowo-teatralny „BRAT NASZEGO BOGA” wg Karola Wojty?y, ktry odb?dzie si? w przysz?a niedziel?, 01 pa?dziernika o godz. 18.00 w naszym ko?ciele. Dramat autorstwa Karola Wojty?y to poetyckie studium Adama Chmielowskiego, czyli Brata Alberta. G?wny bohater odczuwa powo?anie do malarstwa i do pomocy potrzebuj?cym. Jednak patrz?c na swj rozpocz?ty obraz „Ecce Homo” odnajduje w wizerunku Chrystusa odpowiedzialno?? za ubogich. Wwczas podejmuje ostateczn? decyzj?, przemienia si? w Brata Alberta i niesie pomoc ubogim i bezdomnym. Serdecznie zapraszamy.

Mieszka?com z ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 2 osoby. Prosimy o pomoc w sprz?taniu w najbli?sz? sobot?.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony