XXVI Niedziela Zwyk?a - 01.10.2017 r.

XXVI Niedziela Zwyk?a – 01.10.2017r.

1. Dzisiaj rozpoczyna si? miesi?c r?a?cowy. Nabo?e?stwa r?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Od dzisiaj Msza ?w. wieczorowa w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo r?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane nagrody. Tych, ktrzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania r?a?ca w rodzinach lub indywidualnie. Dzisiaj z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja r?a?cowa wok? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?cw: 1. Jzefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonwki, 4. ul. Batalionw Ch?opskich. Zbirka ofiar do puszek na Caritas.

2. Dzisiaj mo?emy z?o?y? swj podpis pod projektem inicjatywy ustawodawczej obywateli „Zatrzymaj aborcj?”. Potrzebny jest numer PESEL i uko?czony 18 rok ?ycia.

3. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej zapraszamy na spektakl filmowo-teatralny „BRAT NASZEGO BOGA” wg Karola Wojty?y, w wykonaniu artystw z Krakowa, mwi?cy o wielkim ?wi?tym bracie Albercie.

4. Trwa nowenna do ?w. Siostry Faustyny. Jest ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas p? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a dzi? p? godz. przed sum?.

5. W tym tygodniu 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

6. W pi?tek, 06 pa?dziernika spotkanie ministrantw w salce parafialnej o godz. 18.00. Zapraszamy ch?tnych ch?opakw ktrzy chcieliby nale?e? do tej grupy.

7. W sobot?, 07 pa?dziernika b?dzie mia?a miejsce oglnopolska inicjatywa „R?aniec do granic, ratuj R?a?cem Polsk? i ?wiat”. Dzisiaj mo?emy zapisywa? si? na wyjazd do Hory?ca Zdrj. Program tego wydarzenia: o godz. 10.30 spotkanie w ko?ciele stacyjnym w Hory?cu, o godz. 11.00 Msza ?w., o godz. 12.00 nabo?e?stwo Eucharystyczne – adoracja, o godz. 14.00 modlitwa r?a?cowa. Zako?czenie ok. godz. 16.00. Wyjazd w sobot? o godz. 9.30 z placu przyko?cielnego. Koszt 40 z?.

8. W przysz?? niedziel?, 08 pa?dziernika XVII Dzie? Papieski. Zbirka ofiar do puszek na Fundusz Stypendialny „Dzie?o Nowego Tysi?clecia” – ?ywy pomnik pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

9. Mieszka?com ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?a 1 osoba. Prosimy o pomoc w sprz?taniu w najbli?szy pi?tek po mszy ?w. o godz. 9.30.

10. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Micha? ?ukasz Nie?cior kaw. z Samsonwki, par. tut. i Karolina Gol?dzinowska panna z Jzefowa, par. ?w. Jana Chrzciciela – zapowied? I

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony