XXVIII Niedziela Zwyk?a - 15.10.2017 r.

XXVIII Niedziela Zwyk?a – 15.10.2017r.

1. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych.

2. Dzisiaj Dzie? Pomocy Ofiarom Trz?sienia Ziemi w Meksyku – „Ko?ci? w Polsce dla Meksyku”. W ko?cio?ach naszej diecezji prowadzona jest zbirka ofiar pieni??nych do puszek na ten cel.

3. Dzisiaj na Mszy ?w. wieczorowej b?dziemy modli? si? razem ze wsplnot? Chrystusa Zmartwychwsta?ego Galilea, ktra poprowadzi tak?e nabo?e?stwo r?a?cowe. Zapraszamy tak?e na spotkania wsplnoty odbywaj?ce si? w ka?d? ?rod? na modlitwie uwielbienia. Szczeg?y u ks. Tomasza.

4. Na zlecenie Instytutu Statystyki Ko?cio?a Katolickiego odbywa si? w dniu dzisiejszym liczenie wiernych.

5. Jutro, 16 pa?dziernika w MOK w Jzefowie odb?dzie si? X Jzefowskie Spotkanie z Poezj? Papiesk? i Piosenk? Religijn?. W Sali Kameralnej MOK o godz. 10.00 prezentacja poezji, o godz. 12.00 prezentacja piosenki religijnej.

6. W ?rod?, 18 pa?dziernika ?wi?to ?w. ?ukasza Ewangelisty. Jest to ?wi?to patronalne S?u?by Zdrowia. O godz. 17.00 Msza ?w. za zmar?ych pracownikw s?u?by zdrowia z Jzefowa, a po Mszy ?w. nabo?e?stwo r?a?cowe w intencji lekarzy, piel?gniarek i pracownikw s?u?by zdrowia.

7. W pi?tek, 20 pa?dziernika o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej. Nabo?e?stwo r?a?cowe w tym dniu zostanie odprawione p? godz. przed Msz? ?w. czyli o godz. 16.30 !

8. W sobot?, 21 pa?dziernika o godz. 18.00 spotkanie m?odzie?y oazowej w sali parafialnej.

9. W przysz?? niedziel?, 22 pa?dziernika niedziela misyjna pod has?em „Id?cie i G?o?cie”. Taca na cele misyjne.

10. Dzi?kujemy p. Helenie Pu?niak z ul. Targowej za ofiarowane chryzantemy do ko?cio?a.

11. Ofiary na k-?: bezim. z Samsonwki od Rodziny, serdeczne „Bg zap?a?”.

12. Mieszka?cw ul. Kamiennej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

13. W tym tygodniu roznoszone b?d? kartki wypominkowe do naszych rodzin z wydrukowan? dat? na kartce i na kopercie. Prosimy zapami?ta? dat? kartki wypominkowej i w tym dniu zapraszamy do ko?cio?a na modlitw? za zmar?ych z rodziny. Je?li komu? odpowiada inny termin modlitwy wypominkowej nale?y napisa? w?a?ciw? dla siebie dat? na kartce i na kopercie i skre?li? wyznaczon?. Na bocznych o?tarzach b?d? wy?o?one dodatkowe kartki wypominkowe.

14. W zakrystii s? do nabycia kalendarze na rok 2018 - ?cienne KRZ w cenie 5 z? i ksi??kowe Rolnikw w cenie 26 z?. Zach?camy rwnie? do lektury i nabycia tygodnika katolickiego "Niedziela".

15. W ubieg?ym tygodniu zosta? naprawiony witra?, ktry wskutek aktu wandalskiego zosta? uszkodzony. Dzi?kujemy p. Jerzemu Hajdukowi z Jzefowa za wykonanie naprawy, p. Janowi B?dziuchowi z Siedlisk za u?yczenie rusztowania, p. Rafa?owi Za?ko za od?wie?enie wn?ki witra?owe, p. ko?cielnemu za pomoc w tych pracach. Dzi?kujemy rwnie? Sp?dzielni Socjalnej Jzefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Spo?ecznej w Jzefowie za pomoc w wywiezieniu powalonego drzewa na cmentarzu przyko?cielnym, a p. Marianowi Pasierbiewiczowi za pomoc w uprz?taniu zwalonych konarw drzew.

16. Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszaj? na XXXIV Oglnopolsk? Pielgrzymk? Kolejarzy na Jasn? Gr? w dniach 4-5 listopada br. Rwnie? 4 listopada odb?dzie si? Oglnopolska Pielgrzymka M??czyzn na Jasn? Gr?. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

17. Zmar?a ?.p. + Teresa Maniuk z D?ugiego K?ta. Pogrzeb jutro, 16 pa?dziernika o godz. 15.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie…

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony