Sakramenty ?wi?te


Chrzest

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wod? jego g?owy z równoczesnym wezwaniem Trójcy ?wi?tej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha ?wi?tego. Skutek chrztu lub ?aski chrzcielnej jest bardzo bogat? rzeczywisto?ci?. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego ?ycia, przez które cz?owiek staje si? przybranym synem Ojca,  ?wi?tyni? Ducha ?wi?tego. Przez fakt przyj?cia tego sakramentu ochrzczony jest w??czony do Ko?cio?a, Cia?a Chrystusa. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, poniewa? jest ?ask? i darem Bo?ym, które nie zak?adaj? ludzkich zas?ug. Wej?cie w ?ycie chrze?cija?skie daje dost?p do prawdziwej wolno?ci. Je?li chodzi o dzieci zmar?e bez chrztu, to liturgia Ko?cio?a zach?ca nas do ufno?ci w mi?osierdzie Bo?e i do modlitwy. W razie konieczno?ci ka?da osoba mo?e udzieli? chrztu, pod warunkiem, ?e ma intencj? uczynienia tego, co czyni Ko?ció?, i poleje wod? g?ow? kandydata, mówi?c: "JA CIEBIE CHRZCZ? W IMI? OJCA I SYNA, I DUCHA ?WI?TEGO".

Przy chrzcie s? obecni równie? chrzestni, którzy wyznaj? razem z rodzicami wiar? Ko?cio?a, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie maj? wspiera? rodziców w staraniu o to, by dziecko dosz?o do wyznawania wiary i wyra?a?o j? ?yciem.


Rodzicem chrzestnym mo?e by? ten, kto:

 1. Jest wystarczaj?co dojrza?y do pe?nienia tego zadania (uko?czy? 16 lat);
 2. Przyj?? trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharysti? oraz prowadzi ?ycie zgodne z wiar? i z zadaniem, jakie ma pe?ni?;
 3. Nale?y do Ko?cio?a katolickiego i prawo nie zabrania mu pe?nienia zada? chrzestnego.

W naszej parafii Chrztu ?wi?tego w sposób uroczysty udzielamy w ka?d? niedziel?  podczas Mszy ?w. o godz. 9.30.

Dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyci?g z aktu ?lubu ko?cielnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • za?wiadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


Bierzmowanie

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dzie?mi Bo?ymi i cz?onkami Ko?cio?a katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Bo?e powinno si? rozwija? ku pe?ni dojrza?o?ci. Sakramentem chrze?cija?skiej dojrza?o?ci jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha ?wi?tego. Chrze?cijaninem jest si? w takim stopniu, w jakim uczestniczy si? w ?yciu Chrystusa, do prowadzenia którego cz?owiek jest namaszczony Duchem ?wi?tym. Jest to Duch prawdy i mi?o?ci, Duch odwagi do dawania ?wiadectwa, Duch odpowiedzialno?ci za rozwój Ko?cio?a, Duch obecno?ci Chrystusa w ?wiecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrze?cijanina duchowe znami?, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament mo?na przyj?? tylko raz w ?yciu. Sakrament bierzmowania mo?e i powinien przyj?? ka?dy ochrzczony. Aby godnie przyj?? sakrament, nale?y by? w stanie ?aski u?wi?caj?cej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do ?wiadomego odnowienia przyrzecze? chrzcielnych. Istotnym obrz?dem bierzmowania jest namaszczenie krzy?mem ?wi?tym czo?a ochrzczonego wraz z w?o?eniem r?ki przez szafarza (biskupa) i s?owami: "PRZYJMIJ ZNAMI? DARU DUCHA ?WI?TEGO". Zaniedbanie przyj?cia tego sakramentu jest wielk? strat?, utrat? rozwoju do pe?ni, jak? zamierzy? dla nas Bóg.


?wiadkami bierzmowania z zasady powinni by? rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemo?liwe, wówczas inni wierz?cy, bierzmowani i praktykuj?cy katolicy, ale nie rodzicie kandydata. W czasie obrz?dów sakramentu ?wiadek k?adzie praw? d?o? na ramieniu kandydata na znak, ?e b?dzie go wspiera? rad? i czynem w ?yciu zgodnym z wyznawan? wiar?.
Przygotowanie m?odzie?y odbywa si? podczas specjalnych katechez urz?dzanych w parafii.

Dokumenty:

 • metryka chrztu (dla osób spoza parafii),
 • za?wiadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,


Eucharystia

Naj?wi?tszy Sakrament jest to prawdziwe Cia?o i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowi? Naj?wi?tszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza ?wi?ta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje si? za nas swojemu Ojcu i daje nam do spo?ycia swoje Cia?o i Krew. W pe?ni uczestniczymy w Eucharystii poprzez ws?uchanie si? w S?owo Bo?e, modlitw?, ?piew i przyj?cie Chrystusa Eucharystycznego.

Uroczyste udzielenie Pierwszej Komunii ?w. odbywa si? po rocznym przygotowaniu drugoklasistów w jedn? z  niedziel  maja. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ko?cielnymi mamy obowi?zek uczestniczy? we Mszy ?w. w nast?puj?ce dni:


 • Wszystkie niedziele
 • Uroczysto?? Bo?ego Narodzenia (25 grudnia)
 • Uroczysto?? Bo?ej Rodzicielki (1 stycznia)
 • Uroczysto?? Trzech Króli (6 stycznia)
 • Uroczysto?? Zmartwychwstania Pa?skiego (Wielkanoc)
 • Uroczysto?? Cia?a i Krwi Pa?skiej (Bo?e Cia?o)
 • Uroczysto?? Wniebowzi?cia NPM (15 sierpnia)
 • Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych (1 listopada)


Pokuta

Ka?dy grzech oddala cz?owieka od Boga, zrywa wi?? nawi?zan? w sakramencie chrztu ?wi?tego, nie pozwala w pe?ni korzysta? z Bo?ej ?aski. W sakramencie pojednania Bóg za po?rednictwem Ko?cio?a, którego przedstawicielem jest kap?an, przebacza nam pope?nione grzechy, darowuje, przynajmniej cz??ciowo kar? za grzechy oraz na nowo obdarowuje ?ask? i umocnieniem.

Cz?owiek wierz?cy korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i mo?liwie cz?sto, a bezzw?ocznie w przypadku pope?nienia grzechu ci??kiego (?wiadome i dobrowolne przekroczenie przykaza? Bo?ych lub ko?cielnych w rzeczy wa?nej).

Do sakramentu pokuty w naszej parafii mo?na przyst?pi?  ka?dego dnia przynajmniej 15 minut przed Msz? ?w.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • ?al za grzechy - bole?? duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez ?alu nie odpuszcza ?adnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zw?aszcza ci??kich oraz sposobno?ci do grzechu. Postanowienie to dotyczy tak?e naprawy wyrz?dzonego z?a.
 • Szczera spowied? - wyznanie wszystkich zapami?tanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kap?anem (Boga nigdy nie ok?ami?).
 • Zado??uczynienie - wype?nienie zadanej przez kap?ana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miar? mo?liwo?ci) wyrz?dzonych przez grzech.


Namaszczenie chorych

Ka?da sytuacja ?yciowa cz?owieka, je?li patrzy si? na ni? oczyma wiary, jest dla niego jakim? wezwaniem Bo?ym. Tak?e i szczególnie trudna sytuacja, jak? jest choroba. Ka?da choroba przypomina nam, chrze?cijanom, ?e nasze przebywanie na ziemi jest tylko czasowe. Nasza ojczyzna jest w niebie.

Choroba i cierpienie chrze?cijanina maj? wielkie znaczenie dla samego chorego jak i dla ca?ego ?wiata. W ochrzczonym ?yje Chrystus, ochrzczony cierpi z Chrystusem i przez to przyczynia si? do zbawienia w?asnego i ca?ego ?wiata. Zadaniem chorego jest, aby swoim przyk?adem napomina? innych, by nie zapomnieli o sprawach istotnych i warto?ciach wy?szych. Dopomaga mu w tym przyj?cie sakramentu namaszczenia, w którym do chorego przychodzi Chrystus Pan, Ten, który troszczy si? o chorych, uzdrawia ich dusze i cia?a; cierpia? dla nas, ludzi i zbawia nas prze ofiar? swoich cierpie?.


Sakrament namaszczenia chorych udziela ?aski Ducha ?wi?tego, która podnosi zaufanie cz?owieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu do zbawienia, pomaga wróci? do zdrowia, je?li jest to po?yteczne dla zbawienia duszy, g?adzi grzechy powszednie, a równie? ci??kie, je?li przyj?cie sakramentu pojednania jest niemo?liwe.

Przygotowanie mieszkania: stó? nakryty bia?ym obrusem, krzy?, ?wieca, woda ?wi?cona. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modli? si? wspólnie tak?e domownicy. Sakramentu namaszczenia chorych mo?na udzieli? w nast?puj?cych przypadkach:

 • je?li jest powa?na choroba
 • osobom starszym wiekiem
 • przed operacj? medyczn?
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, je?li mo?na przypuszcza?, ?e w normalnych warunkach ?yczy?yby sobie przyj?cia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SI? ZMAR?YM!

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest w naszej parafii podczas odwiedzin chorych w I pi?tek miesi?ca,  a w nag?ych wypadkach - na wezwanie.


Ma??e?stwo

Ka?de ma??e?stwo zawarte jako trwa?a wspólnota ?ycia m??czyzny i kobiety posiada swoj? godno?? i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórc? nieba i ziemi.

Zwi?zek ma??e?ski dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest ?wi?ty, bo jest sakramentem, znakiem ?wi?tym i obrazem zwi?zku, jaki istnieje mi?dzy Chrystusem, a wspólnot? wierz?cych w Ko?ciele.


Ma??e?stwo jest ?wi?t? rzeczywisto?ci? równie? w odniesieniu do celu ostatecznego. Od chwili ?lubu dwoje ludzi w?druje wspóln? drog?, poprzez wspólne zamieszkanie, d??enie do osi?gni?cia godnego poziomu ?ycia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego u?wi?cenia. Sakrament ma??e?stwa daje ma??onkom zdolno?? i sta?? gotowo?? do wszelkich po?wi?ce? i ofiar.

Do istoty ma??e?stwa nale?y jedno??, nierozerwalno?? i otwarto?? na p?odno??. Poligamia jest przeciwna jedno?ci ma??e?stwa; rozwód roz??cza to, co Bóg z??czy?. Odrzucenie p?odno?ci pozbawia ?ycie ma??e?skie dziecka, które jest najcenniejszym darem ma??e?stwa.

Chrze?cija?skim dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymuj? pierwsze g?oszenie wiary. Dlatego dom rodzinny s?usznie jest nazywany "Ko?cio?em domowym", wspólnot? ?aski i modlitwy, szko?? cnót ludzkich i mi?o?ci chrze?cija?skiej.

Dokumenty:

 • aktualna metryka chrztu,
 • ?wiadectwo bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie ?wiadectwo katechizacji,
 • za?wiadczenie o uczestnictwie w katechezie przedma??e?skiej,
 • za?wiadczenie z USC, niezb?dne przy zawieraniu ?lubu konkordatowego.  W przypadku wcze?niej zawartego zwi?zku cywilnego – akt ma??e?stwa cywilnego.

Ma??e?stwa mieszane . Takim ma??e?stwem  nazywa si? zwi?zek zawarty przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyj??a chrzest w Ko?ciele rzymskokatolickim, druga za? nale?y do Ko?cio?a lub wspólnoty ko?cielnej nie utrzymuj?cej pe?nej jedno?ci z Ko?cio?em rzymskokatolickim (np. Ko?ció? polskokatolicki, Ko?ció? prawos?awny, Wspólnoty protestanckie). Zawarcie takiego ma??e?stwa, bez wyra?nego zezwolenia kompetentnej w?adzy ko?cielnej, jest zabronione.  W przypadku ma??e?stwa zawieranego  przez katolika z osob? nieochrzczon?,  zachowuje si? liczne przepisy dotycz?ce ma??e?stw mieszanych. 
Instrukcja Episkopatu Polski z 1986 r. okre?la zasady obowi?zuj?ce stron? katolick? przy zawieraniu ma??e?stwa mieszanego. Ma??onek katolicki zobowi?zuje si?:

 • zachowa? w?asn? wiar?,
 • usun?? zagro?enia w praktykowaniu wiary,
 • ochrzci? i wychowa? potomstwo w wierze katolickiej.


Pogrzeb

 O czym warto pami?ta? gdy umar?a bliska osoba
Modlitwa. Wiara uczy nas, ?e w chwilach trudnych i do?wiadczeniach cz?owiek znajduje pomoc i ?ask? od Boga. Warto zatem pami?ta? o modlitwie za zmar?ego i jego rodzin?:

Modlitwy przy zmar?ym w domu lub w ko?ciele.  Modlitw? mo?e prowadzi? kto? z rodziny lub inna ?wiecka osoba, która ch?tnie i umiej?tnie b?dzie im przewodniczy?.
Krewni osoby zmar?ej przed pogrzebem przyst?puj? do spowiedzi. W ko?ciele parafialnym okazja do sakramentu pokuty jest w dni powszednie 15 minut  przed Mszami, które s? odprawiane o godz. 7.00 i 18.00 (w okresie zimowym o 17.00) oraz w niedziele na pocz?tku ka?dej Mszy ?w.. 
W dniu pogrzebu przyj?t? w stanie ?aski u?wi?caj?cej Komuni? ?w. mo?na ofiarowa? za zmar?ego.
zwyczajowo w 30 dzie? po ?mierci odprawiana jest za zmar?ego Msza ?w., a o jej terminie informuje si? krewnych, znajomych i s?siadów. Podobnie jest te? ze Msz? ?w. w rocznic? ?mierci.

Dokumenty:

 • akt zgonu,
 • za?wiadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, je?li zgon nast?pi? poza parafi? lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • w przypadku pogrzebu zmar?ego spoza parafii – pozwolenie na pogrzeb katolicki od ks. proboszcza z parafii zamieszkania.

Z grabarzem  nale?y ustali? miejsce pochówku. Przy tej okazji sk?ada si? ofiar?,  tzw. pok?adne, któr? grabarz przekazuje do parafii. Ofiara ta przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza, m.in. naprawy murów, piel?gnacje drzew i prowadzenie innych prac remontowych.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony