Formalno?ci przed?lubne w Kancelarii Parafialnej


        Para zamierzaj?ca zawrze? sakramentalny zwi?zek ma??e?ski powinna zg?osi? si? w kancelarii parafialnej na trzy miesi?ce przed planowanym terminem ?lubu (lub odpowiednio wcze?niej w zale?no?ci od sytuacji narzeczonych) i przedstawi?:

  • aktualne (tj. z dat? do sze?ciu miesi?cy wstecz) ?wiadectwo chrztu i bierzmowania z parafii gdzie te sakramenty by?y udzielane;
  • ?wiadectwa z ostatniego roku katechizacji;
  • dowody osobiste; dane personalne ?wiadków;
  • ?wiadectwo uko?czenia kursu przedma??e?skiego (osoby odbywaj?ce taki kurs w naszej parafii dostarczaj? ?wiadectwa po uko?czeniu)

        W celu zawarcia tzw. ma??e?stwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) nale?y dostarczy? specjalne za?wiadczenie z Urz?du Stanu Cywilnego wydane nie pó?niej ni? trzy miesi?ce przed planowan? dat? ?lubu.

        W konkretnych sytuacjach wymagania mog? by? inne dlatego wszystko trzeba dok?adnie i odpowiednio wcze?nie uzgadnia? z ksi??mi pracuj?cymi w parafii.


Duszpasterze parafii

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony